<

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Isparta İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Isparta İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

2019 Yılı Aile Hekimliği 1.Ek Yerleştirme İşlem Duyurusu

Güncelleme Tarihi: 09/01/2019

Aile Hekimliği Uygulaması 2019/1. Ek Yerleştirme İşlem Duyurusu

İlimizdeki Aile Hekimliği Birimlerinden pozisyon boşalması sonucu Yalvaç 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezi 5 Nolu Aile Hekimliği Birimine“Kamu görevlisi olan tabip ve uzman tabipler” için ek yerleştirme işlemi yapılacaktır.

2019/1. ek yerleştirme işlemi; 24 Ocak 2019 Perşembe günü saat 17:00'da,İl Sağlık Müdürlüğü Ek Hizmet Binası Toplantı Salonunda Aile Hekimliği Ek Yerleştirme Komisyonu huzurunda yapılacaktır. Başvurular; 10,11,14,15,16 Ocak 2019 günleri saat 08.00-17.00 saatleri arasında Isparta İl Sağlık Müdürlüğüne (Ek Bina: Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı) yapılabilecektir.

Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği (R.G.:Tarih:25/01/2013 Sayı:28539) Atamalarda ve Görevlendirmelerde Öncelik Sıralaması, Ölçütler ile Atama ve Nakillere İlişkin Esasların 15. Maddesinin 5. Fıkrası “Aile hekimliği pozisyonunda göreve başlayan sözleşmeli aile hekimi, bu pozisyonda fiilen bir yıl çalışmadan başka bir aile hekimliği pozisyonuna nakil talebinde bulunamaz. Bir yıllık fiilen çalışma süresinin hesaplanmasında, hafta sonu ve resmi tatil günleri ve yıllık izin kullanılan günler fiili çalışmadan sayılır. Ancak mazeret ve hastalık izinli geçirilen günler ise fiili çalışmadan sayılmaz” hükmü bulunmaktadır. Yukarıda belirtilen hüküm uyarınca; ek yerleştirme işlemine başvuracak sözleşmeli aile hekimlerinde, başvuru tarihi itibariyle; çalışmakta olduğu aile hekimliği pozisyonunda fiilen bir yıl çalışmış olma şartı aranacaktır. Bu şartı taşımayan sözleşmeli aile hekimlerinin başvuruları kabul edilmeyecektir.

Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 13.12.2017 tarih ve 58444723 sayılı Genelge 2017/21 “Aile Hekimliğine Geçişte Muvafakat İşlemleri” konulu yazısına istinaden;

            1) Bakanlığımız ve bağlı kuruluşları hariç diğer kamu kurum ve kuruluşlarından sözleşmeli aile hekimi, aile sağlığı elemanı olmak üzere müracaat eden personel, kurumlarınca muvafakat verilmesi halinde yerleştirme işlemine alınacaktır.

            2) Halen sözleşmeli aile hekimi aile sağlığı elemanı olarak görev yapan ve aile hekimliği uygulamasına geçmesi için muvafakat verilen personelin mevcut durumları sözleşmeli olduğu müddetçe ve sözleşme yenilemelerinde de korunacaktır.

            3) Bakanlığımız kadrolarında aile hekimliği uzmanı, tabip, ebe, hemşire, sağlık memuru (toplum sağlığı) ve acil tıp teknisyeni olarak görev yapan personelin sözleşmeli aile hekimliği pozisyonlarına geçişlerine aşağıda belirtilen kısıtlamalar haricinde muvafakat verilmiştir.

            a) Bakanlığımız eğitim araştırma hastaneleri ile devlet hastanelerinde görev yapmakta olup sözleşmeli aile hekimliği pozisyonlarına geçmek isteyen tabip, ebe ve hemşirelere, bulunduğu hastaneden ayrılması halinde Personel Dağılım Cetveline göre unvan veya branşında doluluk oranı %70'in altına, entegre hastaneleri ile diğer sağlık tesislerinde doluluk oranı %50'nin altına düşenlere muvafakat verilmemiştir.

            b) 4924 sayılı Kanun gereği sözleşme imzalamış olan tabip ve uzman tabiplere, aile hekimliği sözleşmesi imzalamaları için muvafakat verilmemiştir. Ancak memur kadrosunda görev yapmakta iken 4924 sayılı Kanun kapsamında sözleşme imzalayan tabip ve aile hekimliği uzmanlarına, memur kadrosuna dönmeleri şartıyla muvafakat verilmiştir.

            c) Tabip ve uzman tabipler hariç olmak üzere 4924 sayılı Kanuna tabi olarak görev yapan sözleşmeli personel, sadece pozisyonunun vize edildiği ilçe sınırları içerisinde bulunan aile hekimliği birimlerinde aile sağlığı elemanı olarak sözleşme imzalayabilirler.

            ç) 663 sayılı KHK'nın 45/A maddesine tabi olarak görev yapan sözleşmeli personelin aile sağlığı elemanı olarak sözleşme imzalamasına muvafakat verilmemiştir.

            d) 3359 sayılı Kanun kapsamında Devlet Hizmeti Yükümlüsü olarak görev yapan aile hekimliği uzmanları ve tabipler, sadece kadrolarının bulunduğu ilçe sınırları içerisinde veya aynı il içerisinde olmak kaydıyla Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği'nin Ek-3 ünde yer alan "Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Bölgesi" sütununa göre kadrolarınm bulunduğu ilçe ile aynı gelişmişlik seviyesinde ya da daha alt seviyede bulunan ilçelerdeki aile hekimliği pozisyonlarına başvurabilirler.

            e) Bakanlığımıza bağlı hastanelerde görev yapan tabip, ebe ve hemşirelerden herhangi bir sertifikaya (diyaliz sertifikası, yoğun bakım sertifikası vb.) sahip olması nedeniyle özellikli birimlerde görev yapanların sözleşmeli aile hekimliği pozisyonlarına geçmelerine muvafakat verilmemiştir.

            f) Muvafakat verilecek personel sayısından fazla müracaat olması halinde öncelikle en yüksek hizmet puanına, hizmet puanının eşit olması halinde hizmet süresi fazla olana muvafakat verilecektir.

            4) Aile hekimliği uzmanı dışındaki uzman tabiplerin sözleşmeli aile hekimliği pozisyonlarına geçmelerine muvafakat verilmemiştir. Mazeretleri gereği sözleşmeli aile hekimliğine geçmek isteyenlere, İl Sağlık Müdürlüğünün uygun görüşü ve gerekçeleri doğrultusunda uzman tabip ihtiyaçları dikkate alınarak Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından değerlendirilecektir.

            5) Sözleşmeli aile hekimliği uygulamalarında görevalmak için başvuruda bulunanlar arasında hizmetin ifasından kaynaklı veya hekimlik mesleğiyle bağdaşmayan suçlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinin beşinci fıkrasına göre adli yönden incelemesi devam eden personelin dosyaları Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne gönderilecek ve anılan Genel Müdürlükçe muvafakat verilmesi halinde yerleştirmeye alınacaktır.

  6) Mülga Türkiye Halk Sağlığı Kurumunun 05/11/2012 tarihli ve 929 sayılı "Aile Hekimliğine Geçişte Muvafakat İşlemleri" konulu genel yazısı yürürlükten kaldırılmıştır.

Atamalar Yönetmelikte belirtilen hizmet puan esaslarına göre yapılacaktır. Hizmet puanlarının eşit olması durumunda kamu hizmetine başlama tarihleri esas alınacaktır. Bu duyuru metninde yapılacak herhangi bir değişiklik veya ilave Müdürlüğümüzün web sayfasında ilanen duyurulacaktır. Bu nedenle ilimizde Aile Hekimliği Ek Yerleştirmesine katılmayı düşünen tüm hekimlerimizin sitemizi düzenli aralıklarla takip etmeleri önemle duyurulur.

NOT: PBS (Hizmet Puanı Çıktısı) http://sbu2.saglik.gov.tr/personelIslemleri/ adresinden ulaşılabilmektedir.

YER: ISPARTA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ EK HİZMET BİNASI TOPLANTI SALONUNDA 24 Ocak 2019 TARİHİNDE SAAT: 17:00’DA YAPILACAKTIR.

1.0 EK YERLEŞTİRME OLURU.pdf


1.1.0 EK YERLEŞTİRME UYGULAMA TAKVİMİ.doc

1.1.2 EK YERLEŞTİRME BOŞ POZİSYON LİSTESİ.xls

1.1.1 EK YERLEŞTİRME USUL VE ESASLAR.doc

A (askerlik veya doğum nedeniyle aile hekimliğinden ayrılan aile hekimleri için).doc

B (aile hekimi uzmanları için).doc

C (25.01.2013 tarihinden sonra mazaret nedeniyle naklen tayin olanlar için).doc

C (halen sözleşmeli aile hekimi olanlar için).doc

C (sözleşmesi fesih edilen aile hekimleri için ).doc

D (Kadrosu Sağlık Bakanlığındaki başvurular için).doc

D (Kadrosu Sağlık Bakanlığı Dışındaki Kurumlardan Başvuranlar için).doc