<

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Isparta İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Isparta İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Birim ve Görev Sorumlulukları

Güncelleme Tarihi: 03/01/2018

 1. İdarelerin taraf oldukları uyuşmazlıkların, tarafların hak ve menfaatlerinin dengeli olarak değerlendirilerek, adil ve hakkaniyete uygun olarak çözümlemek.

 2. İdarelerin taraf oldukları davaların, usul ekonomisine uygun olarak, imkânlar ölçüsünde takip etmek.

 3. Davaların takibinde, mahkeme kararlarının hukuka uygun olarak, adil, süratli ve en az masrafla verilebilmesine yardımcı olmak.

 4. İdarenin taraf olduğu adli ve idari davalarda, iç ve dış tahkim yargılamasında,icraişlemlerinde ve yargıya intikal eden diğer her türlü hukukiuyuşmazlıklarda idareyi temsil, dava ve icra işlemlerini vekil sıfatı ile takip etmek.

 5. İdarece hizmet satın alma yoluyla temsil ettirilecek dava ve icra takipleri ve tahkim ile ilgili işlemleri koordine etmek, izlemek ve denetlemek.

 6. Hukuk danışmanlığı kapsamında; idare hizmetleriyle ilgili olarak diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından hazırlanan mevzuat taslaklarını, idare birimleri tarafından hazırlanan mevzuat taslakları ile düzenlenecek her türlü sözleşme ve şartname taslaklarını, idare ile üçüncü kişiler arasında çıkan uyuşmazlıklara ilişkin işleri ve idare birimlerince sorulacak diğer işleri inceleyip hukuki mütalaasını bildirmek.

 7. Anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirleri zamanında alarak, uyuşmazlıkların sulh yoluyla çözümü konusunda mütalaa vermek.

 8. İdarenin amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programa uygun çalışmalarını temin etmek amacıyla gerekli hukuki teklifleri hazırlamak.

 9. 659 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 54. maddesi ile bu maddeye istinaden  çıkarılan Sağlık Bakanlığı Personeline Karşı İşlenen Suçlar Nedeniyle Yapılacak Hukuki Yardımın Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereği birimimize ulaştırılan hukuki yardım taleplerine istinaden hukuki yardım ve vekil desteğinde bulunmak,

 10. Yargılama sonunda mahkeme giderleri için kullanılan avansların arta kalan kısımlarının mahkemelerce iadesini ve ilgili bütçe hesabına aktarımını sağlamak,

 11. Hukuk biriminde üst yönetici onayı ile hukuk birim amiri olarak görevlendirilmesine istinaden hukuk birimi personelinin çalışmalarını ve hukuk biriminin işleyişini koordine etmek ve denetlemek.

 12. İl Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.