Psiko-Teknik Değerlendirme Merkezleri
26 Nisan 2021

Bilindiği üzere, Psiko-Teknik Değerlendirme Merkezlerinin açılış, işleyiş ve denetim
işlemleri 18/7/1997 tarih ve 23053 sayılı Mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe
giren Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 79 uncu maddesi ve Ek-4 sayılı cetveli dahilinde
Bakanlığımız tarafından yürütülmektedir.
21/03/2020 tarih ve 31075 tarihli Resmî Gazete’ de yayımlanan Karayolları Trafik
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yürürlüğe girmiştir. Bu kapsamda;
1- İl sağlık Müdürlüğü ve Başhekimlik rapor onayı kaldırılmış olup, rapor onay ücreti
de kaldırılmıştır. Bu hüküm Yönetmelik değişikliği yayımlanma tarihi olan
21/03/2020 sonrasında psikoteknik değerlendirme raporu alan kişilere
uygulanacaktır. Yönetmelik değişikliği yayımlanma tarihi öncesinde psikoteknik
değerlendirme raporu alan kişiler mülga Yönetmelik hükümlerine tabiidirler.
2- Psikoteknik değerlendirmede başarısız olan kişiler için yeni düzenlemeler yürürlüğe
girmiştir.
3- Psikoteknik Değerlendirme Merkezlerinin uyması gereken yeni standartlar
yürürlüğe girmiş olup, merkezler 21/03/2020 tarih ve 31075 tarihli Resmî Gazete’
de yayımlanan Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik’te geçen yeni standartlara en geç 6 ay içeresinde uyum sağlamak
zorundadır.Psiko-Teknik Değerle_Ustyazi.pdf