Kasım Dönemi Isparta İli İsteğe Bağlı İl İçi Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurası
28 Ekim 2021

2021 Yılı Kasım Dönemi Isparta İli İsteğe Bağlı İl İçi Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurası işlemlerinde Dikkat Edilecek Hususlar

 

1.1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 371 inci maddesi ile 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununa dayanılarak hazırlanan Sağlık Bakanlığının 25/02/2019 tarih ve 2833 sayılı “Sağlık Personelinin İl İçi Yer Değiştirmesine İlişkin Yönerge” hükümleri gereğince, tayin talep başvuruları 27/10/2021 tarihinde başlayıp 05/11/2021 tarihinde saat 17:00 de sona erecek olup; başvuruda bulunacak personel çalıştıkları birimlerden üstleri vasıtasıyla müracaatlarını yapacaklardır.

2. 2021 Yılı Kasım Dönemi Isparta İli İsteğe Bağlı İl İçi Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurasında açılmış olan münhal yerler kurum bazında nokta tayin olarak ilanedilmiştir.

3.05/11/2021 tarihine kadar yapılmayan müracaatlar geçersiz sayılacağından, son gün itibari ile Müdürlüğümüz gelen evrak  bürosuna giriş kaydının yapılması gerekmektedir. Postadan kaynaklanan gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

3.Başvuruda bulunan personelin ayrılmaları halinde görev yaptığı kurumunun personel dağılım cetveline göre doluluk oranının unvan ve branşında 1. Basamak sağlık kuruluşlarında %80, 2. Basamak sağlık kuruluşlarında %60’ ın altına düşmesi durumunda başvuru formları işleme alınmayacaktır.

4.İlan edilen yerlere tek tercihte bulunulacaktır.

5.Atama ve Nakil Komisyonumuzca usulüne uygun verilen müracaat dilekçeleri değerlendirmeye alınacaktır.

6.Kurumumuzda görevli;

  • 657 Sayılı Kanunun  4/A statüsünde istihdam edilen sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfındaki  personel ihtiyaç belirlenen yerlere tayin isteyebilecektir. Bu statüdeki personelden ücretsiz izinde olanlar atama talebinde bulunamayacaklardır.
  • 657 DMK’nın 4 üncü maddesinin B maddesi kapsamında (4B) sözleşmeli statüde görev yapanlar, 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi gereğince görev yapanlar ile bu kanuna tabi atanıp sözleşmeli statüde üç yıl çalışma süresini doldurarak; 657 Sayılı DMK’nın 4/A maddesine tabi ataması yapılanlardan bu statüde kura başvuru tarihi itibari ile 1 yıl çalışma süresini tamamlamamış personelin (Sözleşmeli sağlık personelinden üç yıllık çalışma süresini tamamlayanlar talepleri halinde bulundukları yerde 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin  (A) bendi kapsamındaki kadrolara atanır. Bu kadrolara atananlar, aynı yerde en az bir yıl daha görev yapar, bunlar hakkında adaylık hükümleri uygulanmaz.) başvuruları kabul edilmeyecektir.
  • Sözleşmeli Aile Hekimi veya Aile Sağlığı Elemanı olarak çalışan personel bu kuraya müracaatları kabul edilmeyecektir.
  •      Kura son başvuru tarihi itibariyle aday memurluğu devam eden personel bu kuraya müracaat edemeyecektir.
  •    Disiplin İncelemesi nedeniyle görev yeri değişen ve geçici görevlendirilen veya geçici görevi iptal edilen personelin , Müracaat usullerinin ve münhal kadroların ilan edilme tarihinden önce eski görev yerine müracaat etmesi durumunda  2 (iki) yıl, başka kuruma muracaat etmesi durumunda 1(bir) yıl içerisinde başvuruları işleme alınmayacaktır.

7.Atama talebinde bulunacak personelin çalıştığı yerde en az bir (1) yıl görev yapmış olması gerekmektedir.

8.Geçici görevli çalışan personelden atanma talebinde bulunanlara öncelik tanınmayacaktır.

9. Kuraya başvuran sağlık personelinin yerleştirme işlemleri 01/07/2021tarihine göre hesaplanan ve ilan edilen hizmet puanları esas alınarak yapılacaktır. PBS den alınan hizmet puan belgesi dilekçelerine ekli olacak ve puanı kabul ettiklerini gösterir imzaları olacaktır.

10.Müdürlüğümüz internet sayfasında naklen atanmaya esas  branşlar hizmet birimi itibari ile ilan edilmiştir. İlanda belirtilen branşlar haricinde müracaatta bulunanların dilekçeleri değerlendirilmeye alınmayacaktır.

11.Tayini gerçekleşen personelden, tayininin iptalini istediği takdirde 1 yıl içinde yeniden tayin isteğinde bulunamayacaktır.

12. Başvuruda bulunan personelin müracaat evrakları, Atama ve Nakil Komisyonu tarafından incelenerek değerlendirilmeye alınacak olup, inceleme neticesinde uygun görülmeyen başvurular ret gerekçeleriyle birlikte tebligat yerine geçmek üzerehttps://ispartaism.saglik.gov.tr internet adresinden ilanedilecektir.

13. Başvurusu kabul edilmeyenlerin itirazları 10/11/2021 tarihi mesai bitimine kadar alınacak olup, kura takviminde yapılmayan itiraz başvuruları kabuledilmeyecektir.

14. Başvurularını iptal ettirmek isteyenler iptal dilekçelerini 09/11/2021tarihi mesai bitimine kadar Müdürlüğümüze ibraz ettikleri takdirde kura müracaatları değerlendirmeye alınmayacaktır.

15.Tayin talebinde bulunan personelden; görev yaptığı kurumun bölge durumuna, çalıştığı kurumun ihtiyacına göre ve belirtilen diğer şartlara göre tayin taleplerinin değerlendirilip değerlendirilmemesi komisyonun takdirine tabidir.

16.Bu ilan şartları İl içinde çalışan personel için geçerli olup,İl dışından gelenler için bu atama listesi göz önüne alınmaz.Bu personel için standart kadroya ve PDC’ye uygun  ihtiyaç olan yerlere  Müdürlüğümüzce ataması yapılır.

17.Müracaat şartlarını taşımadığı halde sehven ataması gerçekleşen personelin, ataması iptal edilecektir.

18. Ataması yapılan personelden görev yaptıkları birimden ayrılmaları personel dağılım cetveline göre doluluk oranının unvan ve branşında 1. Basamak sağlık kuruluşlarında %80, 2. Basamak sağlık kuruluşlarında %60’ ın altına düşmesi durumunda ve yerine yeni atama yapılmadan görevden ayrılması halinde hizmeti aksayacak olanların görevden ayrılışları, yerine yeni atama yapıldıktan sonra sonuçlandırılır. Ancak bu süre iki (2) ayı geçemez.

19.Tayin sonuçları neticelendiğinde İl Sağlık Müdürlüğümüz Web sitesinde https://ispartaism.saglik.gov.tr/adresinden ilan edilecektir.

20. 2021 Yılı Kasım Dönemi Isparta İli İsteğe Bağlı İl İçi Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurasında yerleştirilenlerin ayrılışları atanma tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde yapılacaktır. Atama tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içinde ayrılış yapmayan personelin bu sürenin sonunda atamaları iptaledilecektir.

KURA TAKVİMİ

27/10-05/11/2021 saat 17:30 a kadar

Başvuru evraklarının alınması

08-09/11/2021

Başvuru evraklarının incelenmesi ve kabul red listesinin yayınlanması

10/11/2021

İtiraz başvurularının alınması

11/11/2021

Kesin sonuçların yayınlanması

Bu ilan çalışanlarımıza yayınlandığı tarihten itibaren tebligat yerine geçecektir.26/10/2021

2021 KASIM MÜNHAL YERLER.pdf
atama-ve-nakil-talep-formu.doc