Türkiye Saha Epidemiyolojisi Sertifikalı Eğitim Programına 2020-2021 Dönemi başvuruları başlamıştır.
29 Kasım 2021

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar ve Erken Uyarı Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen TürkiyeSaha Epidemiyolojisi Sertifikalı Eğitim Programı’na Saha Epidemiyoloğu olarak eğitilmek üzere önümüzdeki dönem için yeni kursiyerler alınacaktır. Katılmak isteyenler için başvurular başlamıştır. Başvuru için son tarih 31 Ocak 2022dir.

ÖZGEÇMİŞ FORMU.doc

1-TÜRKİYE SAHA EPİDEMİYOLOJİSİ SERTİFİKALI EĞİTİM PROGRAMI NEDİR?

Türkiye Saha Epidemiyolojisi Sertifikalı Eğitim Programı; toplumun sağlık düzeyini korumak, geliştirmek ve ortaya çıkan tehditleri belirleyip ortadan kaldırmak için güvenilir bilimsel incelemeler yapmak ve bunları uygulamak, elde edilen sonuçlara göre düzenlemeler yapmak için oluşturulmuş saha uygulamaları ile birlikte verilen iki yıl süreli sertifikalı bir eğitim programıdır.

2- DÜNYADA SAHA EPİDEMİYOLOJİSİ EĞİTİM PROGRAMLARI HANGİ ÜLKELERDE VARDIR?

Dünyada ilk kez ABD’de başlayan saha epidemiyolojisi eğitimi halen Avrupa Birliği ülkeleri de dâhil olmak üzere 160’dan fazla ülkede yapılmaktadır. 

3- EĞİTİM PROGRAMI İLE NE AMAÇLANMAKTADIR?

Saha epidemiyolojisi eğitim programı; merkez ve il düzeyindeki sağlık kuruluşlarında uygulamalı olarak saha epidemiyolojisi eğitimi almış nitelikli sağlık personeli ile halk sağlığı hizmetlerinin kalitesini artıracak, karşılaşılan sorunların nedenlerini saptayarak etkili çözüm yollarını üretecek insan gücünü oluşturmayı amaçlamaktadır.

4- EĞİTİM PROGRAMI NELERİ KAPSAMAKTADIR?

 Saha epidemiyolojisi; önemli sağlık sorunlarının sürveyansı ve araştırılması (örneğin salgın incelemesi), sağlık hizmetlerinin etkilerinin ölçülmesi ve sonuçlarının belirlenmesi, toplumsal müdahale programlarının değerlendirilmesi ve önceki yıllara ait veriler ve mevcut veriler kullanılarak ileriye yönelik halk sağlığı ihtiyaçlarının belirlenmesi gibi unsurları kapsamaktadır.

5- EĞİTİM PROGRAMININ İÇERİĞİNDE NELER VARDIR?

Saha epidemiyolojisi eğitimi teorik olarak verilen giriş eğitimi, en az 4 modül eğitimi ile bu eğitimlerle ilgili pratiklerin yapılacağı saha uygulamalarından oluşmaktadır:

Giriş Eğitimi: Dört hafta sürer. Katılımcıların temel epidemiyoloji, biyoistatistik ve temel bilgisayar kullanımı derslerinin işlendiği sınıf eğitimidir.

İleri Modül Eğitimleri: Giriş eğitimini tamamlayan katılımcılar belirlenen konulardaki ileri modül eğitimine katılırlar. İleri modül eğitimleri teorik eğitimler olup her modül ortalama 1 hafta sürer. İleri modül eğitimleri en az 4 modül eğitiminden oluşur. Modül eğitimlerinde işlenecek ana konu başlıkları aşağıda belirtilmiştir:

•      Saha Araştırması Planlaması ve Yönetimi

•      Yazılı ve Sözlü İletişim

•      İleri Veri Analizi ve Bilgisayar Kullanımı

•      Acil Halk Sağlık Sorunlarına Hazırlıklı Olma, Cevap Oluşturma ve Sorun Yönetimi

•      Sağlığı Koruma Programlarının Etkinliği ve Sağlıkta Ekonomik Analizler

•      Bilimsel Literatür Değerlendirme

•      Eğitim Becerileri

Saha Uygulamaları: Giriş Eğitimini tamamlayan katılımcılar sahada uygulamalı eğitim çalışmalarına başlarlar. Saha çalışmaları danışmanın denetimi ve rehberliği altında yapılır. Sahada yapılacak uygulamalı eğitim çalışmaları başlıca salgın inceleme ve kontrol çalışmaları, sürveyans analizleri, topluma dayalı çalışmaları kapsamaktadır.

Teorik ve uygulamalı eğitimleri tamamlayan katılımıcıların aşağıdaki yeterlilikleri kazanmaları hedeflenmektedir:

Konu

Yeterlilik

Epidemiyolojik Yöntemler

1. Halk sağlığı programlarının etkili yürütülmesini sağlamak için epidemiyolojik incelemeler yapmak

2. Salgınları incelemek ve kontrol önlemleri geliştirebilmek

Biyoistatistik

3. Uygun istatistiksel yöntemler kullanarak veri analizi yapmak

Halk Sağlığı Sürveyansı

4. Halk sağlığı sürveyans çalışmalarını değerlendirmek

İletişim

5 Yazılı halk sağlığı ilitişimi geliştirmek

6. Sözlü halk sağlığı iletişimi kurmak ve geliştirmek

Yönetim ve Liderlik

7. Bir saha projesi planlamak ve yürütmek

Koruma Etkinliliği

8. Ekonomik analiz için basit araçlar kullanmak

Öğretim ve Danışmanlık

9. Halk sağlığı çalışanlarını eğitmek

10. Halk sağlığı çalışanlarına danışmanlık sağlamak

 

6- EĞİTİM KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR

Eğitim programında halen 2017, 2018, 2019 ve 2020 kursiyerlerinin eğitimleri devam etmektedir. Eğitim programına alınan kursiyerler salgın incelemeleri, sürveyans programlarının değerlendirme ve geliştirilmesi için sürveyans raporları, TÜBİTAK Projesi de dahil olmak üzere epidemiyolojik araştırmalar planlayıp, yapmaktadırlar. Ayrıca daire ile ilgili ek görevleri de yürütmektedirler. Uluslararası ve ulusal bilimsel kongre ve toplantılara katılım sağlanmakta ve sunumlar yapılmaktadır.

7-SAHA EPİDEMİYOLOJİSİ EĞİTİMİNİN GELECEĞİ İÇİN NELER YAPILMAKTADIR?

Saha Epidemiyolojisi Eğitim Programı’nın ulusal sertifikasyon çalışmaları 2015 yılında tamamlanmıştır.  Türkiye Saha Epidemiyolojisi Eğitim Programı Sertifikalı Eğitim Alanı olarak tescil edilmiştir.

Saha Epidemiyolojisi eğitim programı ile ilgili uluslararası düzeyde kabul edilecek akreditasyon çalışmaları halen sürmektedir. TEPHINET olarak bilinen Uluslararası Epidemiyolojisi Birliği’ne Türkiye Saha Epidemiyolojisi Sertifikalı Eğitim Programı’nın üyeliği resmen kabul edilmiştir. Böylece kursiyerlerin uluslararası tanınırlıkları da sağlanacaktır.  

8-SAHA EPİDEMİYOLOJİSİ EĞİTİM PROGRAMI ADAYLARI NASIL BELİRLENMEKTEDİR?

Her yıl yeni kursiyerlerin katılması hedeflenen saha epidemiyolojisi eğitim programında, adayların epidemiyoloji ve halk sağlığına olan ilgileri ve deneyimleri dikkate alınmakta, epidemiyologlardan oluşan bir jüri tarafından başvuruda bulunan adaylarla mülakat yapılarak programa katılacak aday adayları belirlenmektedir. Bu aday adayları içerisinden Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından adaylar tespit edilmektedir.

9-PROGRAMA KİMLER BAŞVURUDA BULUNABİLİR?

Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşların merkez ve taşra teşkilatında görev yapan pratisyenhekim, halk sağlığı, enfeksiyon hastalıkları ve mikrobiyoloji uzmanları, diş hekimi ve veteriner hekimler başvuruda bulunabilir. Saha epidemiyolojisi eğitim programı iki yıl süreyle Ankara’da yapılacağı için başvuruda bulunan adayların bu durumu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir. Eğitim programına 31 Ocak 2022 tarihine kadar devlet hizmet yükümlülüğünü tamamlamış olan kişiler başvurabilir.  Kursiyerler kurumlarının olurları da alınarak 2 yıl süre ile geçici görevle Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’nde görevlendirilirler. Bu süre boyunca Devlet Memurları Kanunu’na göre çalışırlar.

10-BAŞVURMAK İÇİN NE TÜR BELGELER GEREKMEKTEDİR?

  1. Başvuru sahiplerinin Saha Epidemiyolojisi Eğitim Programı’na başvurma nedenleri ve Saha Epidemiyolojisi Sertifikalı Eğitim Programını tamamladıktan sonra gelecekte neler yapmayı planladıklarına dair yazılı açıklama (Ekteki Özgeçmiş Formunda yer almaktadır) yapmaları gerekmektedir.
  2. Ek’de verilen “Özgeçmiş Formu” doldurulmalıdır.

11- BAŞVURU NASIL YAPILACAKTIR?

Yukarıda belirtilen Özgeçmiş Formu doldurulduktan sonra, aday adayları, başvurularını en geç31 Ocak 2022 tarihinde Saat 18:00’de aşağıda verilen başvuru adresine elden ya da kargo yoluyla ulaştırmış olmalıdır.

Başvuru adresi:

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Genel Evrak

Sağlık Mahallesi Prof. Dr. Nusret Fişek Caddesi 06100 Sıhhiye ANKARA

(Genel Evrak Bölümü’ne teslim edilecektir)

Belgeler gönderildiğinde, belgelerin takibini kolaylaştırmak amacıyla Saha Epidemiyolojisi Birimi’nin resmi e-posta adresine e-posta atılarak belgelerin gönderildiği başvuran aday tarafından bildirilmelidir.

Bilgi için e-posta adresi:

 Saha Epidemiyolojisi Birimi (Telefon: 0 312 416 82 39

 e posta: hsgm.sahaepi@saglik.gov.tr)

Başvurular için son tarih: 31 Ocak 2022Saat 18:00 (Bu tarihten sonraki başvurular dikkate alınmayacaktır).

Not: Başvuranlardan mülakata alınacaklara mülakat tarihleri e-posta ve resmi yazı ile bildirilecektir. Mülakatlar Ankara’da yapılacak, Ankara dışından mülakat için davet edilen aday adayları için Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’nden görevlendirme onayları alınacaktır.