2022 Yılı Mayıs Dönemi Isparta İli İsteğe Bağlı İl İçi Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurası
19 Nisan 2022

2022 Yılı Mayıs Dönemi Isparta İli İsteğe Bağlı İl İçi Yer Değiştirme Suretiyle  Atanma Kurası işlemlerinde Dikkat Edilecek Hususlar

1.1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 371 inci maddesi ile 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununa dayanılarak hazırlanan Sağlık Bakanlığının 25/02/2019 tarih ve 2833 sayılı “Sağlık Personelinin İl İçi Yer Değiştirmesine İlişkin Yönerge” hükümleri gereğince, tayin talep başvuruları 19/04/2022 tarihinde başlayıp 29/04/2022 tarihinde saat 17:00 de sona erecek olup; başvuruda bulunacak personel çalıştıkları birimlerden üstleri vasıtasıyla müracaatlarını yapacaklardır.

2.Dilekçe başvuru formları amirlerince imzalı ve tasdikli olacaktır. Kurum amirinin (İlçelerde İlçe Sağlık Müdürü, Başhekim, Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı veya Kaymakam) (İl Merkezinde Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı veya Başhekim) görüş ve kanaatini belirtir şekilde muvafakat vermesi gerekmektedir. Belirtildiği şekilde görüş ve kanaat bulunmayan dilekçeler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

3. 2022 Yılı Mayıs Dönemi Isparta İli İsteğe Bağlı İl İçi Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurasında açılmış olan münhal yerler kurum bazında nokta tayin olarak ilanedilmiştir.

4.29/04/2022 tarihine kadar yapılmayan müracaatlar geçersiz sayılacağından, son gün itibari ile Müdürlüğümüz gelen evrak bürosuna giriş kaydının yapılması gerekmektedir. Postadan kaynaklanan gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

5.Başvuruda bulunan personelin ayrılmaları halinde görev yaptığı kurumunun personel dağılım cetveline göre doluluk oranının unvan ve branşında %80’in altına düşmesi durumunda başvuru formları işleme alınmayacaktır.

6.İlan edilen yerlere tek tercihte bulunulacaktır.

7.Atama ve Nakil Komisyonumuzca usulüne uygun verilen müracaat dilekçeleri değerlendirmeye alınacaktır.

8.Kurumumuzda görevli;

  • 657 Sayılı Kanunun  4/A statüsünde istihdam edilen sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfındaki  personel ihtiyaç belirlenen yerlere tayin isteyebilecektir. Bu statüdeki personelden ücretsiz izinde olanlar atama talebinde bulunamayacaklardır.
  • 657 DMK’nın 4 üncü maddesinin B maddesi kapsamında (4B) sözleşmeli statüde görev yapanlar, 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi gereğince görev yapanlar ile bu kanuna tabi atanıp sözleşmeli statüde üç yıl çalışma süresini doldurarak; 657 Sayılı DMK’nın 4/A maddesine tabi ataması yapılanlardan bu statüde kura son başvuru tarihi itibari ile 1 yıl çalışma süresini tamamlamamış personelin (Sözleşmeli sağlık personelinden üç yıllık çalışma süresini tamamlayanlar talepleri halinde bulundukları yerde 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin  (A) bendi kapsamındaki kadrolara atanır. Bu kadrolara atananlar, aynı yerde en az bir yıl daha görev yapar, bunlar hakkında adaylık hükümleri uygulanmaz.) başvuruları kabul edilmeyecektir.
  • Sözleşmeli Aile Hekimi veya Aile Sağlığı Elemanı olarak çalışan personel bu kuraya müracaatları kabul edilmeyecektir.
  •      Kura son başvuru tarihi itibariyle aday memurluğu devam eden personel bu kuraya müracaat edemeyecektir.
  •    Disiplin İncelemesi nedeniyle görev yeri değişen ve geçici görevlendirilen veya geçici görevi iptal edilen personelin, Müracaat usullerinin ve münhal kadroların ilan edilme tarihinden önce eski görev yerine müracaat etmesi durumunda  2 (iki) yıl, başka kuruma muracaat etmesi durumunda 1(bir) yıl içerisinde başvuruları işleme alınmayacaktır.

9.Atama talebinde bulunacak personelin çalıştığı yerde en az bir (1) yıl görev yapmış olması gerekmektedir.

10.Geçici görevli çalışan personelden atanma talebinde bulunanlara öncelik tanınmayacaktır.

11. Kuraya başvuran sağlık personelinin yerleştirme işlemleri 01/01/2022tarihine göre hesaplanan ve ilan edilen hizmet puanları esas alınarak yapılacaktır. PBS den alınan hizmet puan belgesi dilekçelerine ekli olacak ve puanı kabul ettiklerini gösterir imzaları olacaktır.

12.Müdürlüğümüz internet sayfasında naklen atanmaya esas branşlar hizmet birimi itibari ile ilan edilmiştir. İlanda belirtilen branşlar haricinde müracaatta bulunanların dilekçeleri değerlendirilmeye alınmayacaktır.

13.Tayini gerçekleşen personelden, tayininin iptalini istediği takdirde 1 yıl içinde yeniden tayin isteğinde bulunamayacaktır.

14. Başvuruda bulunan personelin müracaat evrakları, Atama ve Nakil Komisyonu tarafından incelenerek değerlendirilmeye alınacak olup, inceleme neticesinde uygun görülmeyen başvurular ret gerekçeleriyle birlikte tebligat yerine geçmek üzerehttps://ispartaism.saglik.gov.tr internet adresinden ilanedilecektir.

15. Başvurusu kabul edilmeyenlerin itirazları 11/05/2022 tarihi mesai bitimine kadar alınacak olup, kura takviminde yapılmayan itiraz başvuruları kabuledilmeyecektir.

16. Başvurularını iptal ettirmek isteyenler iptal dilekçelerini 10/05/2022tarihi mesai bitimine kadar Müdürlüğümüze ibraz ettikleri takdirde kura müracaatları değerlendirmeye alınmayacaktır.

17.Tayin talebinde bulunan personelden; görev yaptığı kurumun bölge durumuna, çalıştığı kurumun ihtiyacına göre ve belirtilen diğer şartlara göre tayin taleplerinin değerlendirilip değerlendirilmemesi komisyonun takdirine tabidir.

18.Bu ilan şartları İl içinde çalışan personel için geçerli olup, İl dışından gelenler için bu atama listesi göz önüne alınmaz. Bu personel için standart kadroya ve PDC’ye uygun  ihtiyaç olan yerlere  Müdürlüğümüzce ataması yapılır.

19.Müracaat şartlarını taşımadığı halde sehven ataması gerçekleşen personelin, ataması iptal edilecektir.

20. Ataması yapılan personelden görev yaptıkları birimden ayrılmaları personel dağılım cetveline göre doluluk oranının unvan ve branşında %80’in altına düşmesi durumunda ve yerine yeni atama yapılmadan görevden ayrılması halinde hizmeti aksayacak olanların görevden ayrılışları, yerine yeni atama yapıldıktan sonra sonuçlandırılır. Ancak bu süre iki (2) ayı geçemez.

21.Tayin sonuçları neticelendiğinde İl Sağlık Müdürlüğümüz Web sitesinde https://ispartaism.saglik.gov.tr/adresinden ilan edilecektir.

22. 2022 Yılı Mayıs Dönemi Isparta İli İsteğe Bağlı İl İçi Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurasında yerleştirilenlerin ayrılışları atanma tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde yapılacaktır. Atama tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içinde ayrılış yapmayan personelin bu sürenin sonunda atamaları iptaledilecektir.

KURA TAKVİMİ

19/04-29/04/2022

saat 17:00 a kadar

Başvuru evraklarının alınması

09-10/05/2022

Başvuru evraklarının incelenmesi ve kabul red listesinin yayınlanması

11/05/2022

İtiraz başvurularının alınması

16/05/2022

Kesin sonuçların yayınlanması


MÜNHAL YERLER 

Birim

Unvan

Branş

İhtiyaç

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SENİRKENT İLÇE DEVLET HASTANESİ

DİŞ TABİBİ

YOK

1

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞARKİKARAAĞAÇ DR. SADETTİN BİLGİÇ DEVLET HASTANESİ

DİŞ TABİBİ

YOK

1

ISPARTA YALVAÇ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

DİYETİSYEN

YOK

1

ISPARTA EĞİRDİR İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ YUVALI SAĞLIK EVİ

EBE

YOK

1

ISPARTA SENİRKENT İLÇE DEVLET HASTANESİ GARİP SAĞLIK EVİ

EBE

YOK

1

ISPARTA ŞARKİKARAAĞAÇ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ BELCEĞİZ SAĞLIK EVİ

EBE

YOK

1

ISPARTA ŞARKİKARAAĞAÇ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ YUKARIDİNEK SAĞLIK EVİ

EBE

YOK

1

ISPARTA YALVAÇ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ BAHTİYAR SAĞLIK EVİ

EBE

YOK

1

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞARKİKARAAĞAÇ DR. SADETTİN BİLGİÇ DEVLET HASTANESİ

EBE

YOK

2

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞARKİKARAAĞAÇ DR. SADETTİN BİLGİÇ DEVLET HASTANESİ

ECZACI

YOK

1

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ISPARTA ŞEHİR HASTANESİ

HEMŞİRE

YOK

2

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ISPARTA ŞEHİR HASTANESİ

PSİKOLOG

YOK

1

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ISPARTA ŞEHİT YUNUS EMRE DEVLET HASTANESİ

PSİKOLOG

YOK

1

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI YALVAÇ DEVLET HASTANESİ

PSİKOLOG

YOK

1

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI EĞİRDİR KEMİK EKLEM HASTALIKLARI TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HAST.

SAĞLIK MEMURU/TEKNİKERİ

ANESTEZİ

1

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ISPARTA ŞEHİR HASTANESİ

SAĞLIK MEMURU/TEKNİKERİ

ANESTEZİ

2

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI YALVAÇ DEVLET HASTANESİ

SAĞLIK MEMURU/TEKNİKERİ

ANESTEZİ

1

ISPARTA AKSU TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ

SAĞLIK MEMURU/TEKNİKERİ

ÇEVRE SAĞLIĞI

1

ISPARTA YENİŞARBADEMLİ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ

SAĞLIK MEMURU/TEKNİKERİ

ÇEVRE SAĞLIĞI

1

ISPARTA SÜTÇÜLER 1 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU

SAĞLIK MEMURU

İLK VE ACİL YARDIM

2

ISPARTA SÜTÇÜLER 2 NOLU (AYVALIPINAR) ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU

SAĞLIK MEMURU

İLK VE ACİL YARDIM

1

ISPARTA ŞARKİKARAAĞAÇ 1 NOLU ACIL SAĞLIK HİZMETLERİ ISTASYONU

SAĞLIK MEMURU

İLK VE ACİL YARDIM

1

ISPARTA YALVAÇ 2 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU

SAĞLIK MEMURU

İLK VE ACİL YARDIM

1

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GELENDOST İLÇE DEVLET HASTANESİ

SAĞLIK MEMURU

İLK VE ACİL YARDIM

1

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KEÇİBORLU İLÇE DEVLET HASTANESİ

SAĞLIK MEMURU

İLK VE ACİL YARDIM

1

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SENİRKENT İLÇE DEVLET HASTANESİ

SAĞLIK MEMURU

İLK VE ACİL YARDIM

1

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SÜTÇÜLER İLÇE DEVLET HASTANESİ

SAĞLIK MEMURU

İLK VE ACİL YARDIM

1

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ULUBORLU İLÇE DEVLET HASTANESİ

SAĞLIK MEMURU

İLK VE ACİL YARDIM

1

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KEÇİBORLU İLÇE DEVLET HASTANESİ

SAĞLIK MEMURU/TEKNİKERİ

LABORATUVAR

1

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SENİRKENT İLÇE DEVLET HASTANESİ

SAĞLIK MEMURU/TEKNİKERİ

LABORATUVAR

1

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SÜTÇÜLER İLÇE DEVLET HASTANESİ

SAĞLIK MEMURU/TEKNİKERİ

LABORATUVAR

1

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞARKİKARAAĞAÇ DR. SADETTİN BİLGİÇ DEVLET HASTANESİ

SAĞLIK MEMURU/TEKNİKERİ

LABORATUVAR

1

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ULUBORLU İLÇE DEVLET HASTANESİ

SAĞLIK MEMURU/TEKNİKERİ

LABORATUVAR

1

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI YALVAÇ DEVLET HASTANESİ

SAĞLIK MEMURU/TEKNİKERİ

LABORATUVAR

1

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI YALVAÇ DEVLET HASTANESİ

SAĞLIK MEMURU/TEKNİKERİ

ORTOPEDİ

1

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SENİRKENT İLÇE DEVLET HASTANESİ

SAĞLIK MEMURU/TEKNİKERİ

RÖNTGEN

1

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI YALVAÇ DEVLET HASTANESİ

SAĞLIK MEMURU/TEKNİKERİ

RÖNTGEN

1

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI EĞİRDİR KEMİK EKLEM HASTALIKLARI TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HAST.

SAĞLIK MEMURU/TEKNİKERİ

TIBBİ SEKRETER

2

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ISPARTA ŞEHİR HASTANESİ

SAĞLIK MEMURU/TEKNİKERİ

TIBBİ SEKRETER

2

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KEÇİBORLU İLÇE DEVLET HASTANESİ

SAĞLIK MEMURU/TEKNİKERİ

TIBBİ SEKRETER

1

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ULUBORLU İLÇE DEVLET HASTANESİ

SAĞLIK MEMURU/TEKNİKERİ

TIBBİ SEKRETER

1

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI YALVAÇ DEVLET HASTANESİ

SAĞLIK MEMURU/TEKNİKERİ

TIBBİ SEKRETER

2

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞARKİKARAAĞAÇ DR. SADETTİN BİLGİÇ DEVLET HASTANESİ

SAĞLIK MEMURU

TOPLUM SAĞLIĞI

1

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ISPARTA ŞEHİR HASTANESİ

SAĞLIK TEKNİKERİ

AMELİYAT

2

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ISPARTA ŞEHİR HASTANESİ

SAĞLIK TEKNİKERİ

DİYALİZ

1

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞARKİKARAAĞAÇ DR. SADETTİN BİLGİÇ DEVLET HASTANESİ

SAĞLIK TEKNİKERİ

DİYALİZ

1

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI YALVAÇ DEVLET HASTANESİ

SAĞLIK TEKNİKERİ

DİYALİZ

1

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI EĞİRDİR KEMİK EKLEM HASTALIKLARI TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HAST.

SAĞLIK TEKNİKERİ

ECZANE

1

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ISPARTA ŞEHİR HASTANESİ

SAĞLIK TEKNİKERİ

ECZANE

1

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞARKİKARAAĞAÇ DR. SADETTİN BİLGİÇ DEVLET HASTANESİ

SAĞLIK TEKNİKERİ

ECZANE

1

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ISPARTA ŞEHİR HASTANESİ

SAĞLIK TEKNİKERİ

FİZİK TEDAVİ

2

ISPARTA AKSU 1 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU

SAĞLIK TEKNİKERİ

İLK VE ACİL YARDIM

2

ISPARTA SENİRKENT 1 NOLU ACIL SAĞLIK HİZMETLERİ ISTASYONU

SAĞLIK TEKNİKERİ

İLK VE ACİL YARDIM

2

ISPARTA SÜTÇÜLER 2 NOLU (AYVALIPINAR) ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU

SAĞLIK TEKNİKERİ

İLK VE ACİL YARDIM

1

ISPARTA ŞARKİKARAAĞAÇ 1 NOLU ACIL SAĞLIK HİZMETLERİ ISTASYONU

SAĞLIK TEKNİKERİ

İLK VE ACİL YARDIM

2

ISPARTA YALVAÇ 1 NOLU ACIL SAĞLIK HİZMETLERİ ISTASYONU

SAĞLIK TEKNİKERİ

İLK VE ACİL YARDIM

2

ISPARTA YALVAÇ 2 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU

SAĞLIK TEKNİKERİ

İLK VE ACİL YARDIM

2

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI EĞİRDİR KEMİK EKLEM HASTALIKLARI TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HAST.

SAĞLIK TEKNİKERİ

İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSİ

1

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ISPARTA ŞEHİR HASTANESİ

SAĞLIK TEKNİKERİ

ODYOMETRİ

1

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI YALVAÇ DEVLET HASTANESİ

TIBBİ TEKNOLOG

YOK

1