Eğirdir Eski Kemik ve Eklem Hastalıkları Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi binası yapı ve tesislerinin Yıkımı ve sonrasında çevre düzenlemesi yapılması işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile ihale edilecektir
15 Haziran 2022

ISPARTA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

 

         Eğirdir Eski Kemik ve Eklem Hastalıkları Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi binası yapı ve tesislerinin Yıkımı ve sonrasında çevre düzenlemesi yapılması işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

1-İdarenin

a)Adresi

:

Sanayi Mah. 142Cad. No:72 ISPARTA

b)Telefon ve faks numarası

:

2462119600 - 2462119604

c)İhale dokümanının görülebileceği adres

:

İl Sağlık Müdürlüğü Satın alma Birimi

2-İhale konusu İşin

a)Niteliği, türü ve miktarı

:

Müdürlüğümüze ait Isparta Isparta ili Eğirdir ilçesinde bulunan, Maliye hazinesine kayıtlı ve Bakanlığımıza tahsisli; tapunun 14 ada 45 parseldeki 69.506,01 m2 alanda kayıtlı taşınmaz üzerinde bulunan Eğirdir Eski Kemik ve Eklem Hastalıkları Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi binası yapı ve tesislerinin Yıkımı ve sonrasında çevre düzenlemesi yapılması işi

b)Teslim tarihi

:

Kesinleşen ihale kararı bildiriminden sonra 15 gün içerisinde ihale bedelinin tamamının yatırıldığına dair dekontun, Kesin Teminat, Hasar teminatı ve diğer istenilen evrakların idareye teslim edilip sözleşme imzalandıktan sonra tutanak düzenlenerek yer teslimi yapılacak ve 3 gün içerisinde işe başlanılacaktır

3- İhalenin


a)Yapılacağı yer

:

Sanayi mahallesi 142.cadde No:72/B Merkez- ISPARTA

b)Tarihi ve saati

:

28.06.2022 - 10:00

4.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.1.1.Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.1.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4. 2 -Ortak girişim halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin ikametgâh, imza sirküleri ve noter tasdikli beyannamesi ile ortak tebligat adresi,

4.3 -Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi

4.4- Faaliyeti gereği bağlı olduğu Ticaret odası veya meslek odası belgesi.

4.5- Şartname bedeli ödeme makbuzu.(1.000,00 TL)

4.6 -Geçici Teminat Makbuzu veya Mektubu ( Banka mektubu 30.09.2022 tarihine kadar geçerli olmalıdır.)

4.7- İdari Şartname ( her sayfası imzalı ve kaşeli olmalıdır.)

4.8- Vergi ve SGK borcu olmadığına dair belgeler

4.9- İş Deneyim Belgesi: Tahmini satış bedelinin en az %20 si (1.363.614,00 TL) tutarında Yapım İşleri Benzer İş Grupları A18 Saha İşleri, B2 Bina işleri, B3 Bina İşleri, yıkım hafriyat ve geri dönüşüm işlerinden herhangi birisini kapsayan iş deneyim belgesini sunacaktır.

4-10-1 Adet En az 25m bom uzunluğuna sahip makaslı en az 30 tonluk ekskavatör,5 adet moloz taşıma kapasiteli kamyon ve 2 adet; 10 tonluktan 30 tonluğa kadar Kırıcısı ve yükleyicisi olan Ekskavatör araç parkına sahip olduğunu ya da kiraladığını tevsik eden belgeleri sunması gerekmektedir.

5. İhale doküman bedeli 1.000,00 TL dir. Doküman idarenin adresinde görülebilir. 7.Maddede belirtilen Banka ve ıban numarasına yatırdığına dair dekontun sunulmasına müteakip   İl Sağlık Müdürlüğü Satın Alma Birimi adresinden satın alınabilir. 

5.1. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

6. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İl Sağlık Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığı -Sanayi mahallesi 142.cadde No:72/B Merkez- ISPARTA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
7. Bu işin tahmini bedeli -6.818.069,65-TL olup geçici teminat tutarı 681.807,00-TL dır. 

İsteklilerin Bu bedelden az olmamak üzere teminatı Isparta İl Sağlık Müdürlüğü adına Halk Bankası Isparta Merkez Şubesi nezdindeki TR52 0001 2009 5450 0016 0001 85 ıban nolu hesaba yatırması veya teminat kabul edilen diğer değerleri vermesi gerekmektedir.

8-İhaleye katılacak firmalar tüm belgelerinin çıktılarını ve dekontlarını almış olarak idareye geleceklerdir. İdare tarafından herhangi bir dekont ve belge çıktısı alınmayacaktır. İdarece fotokopi çekimi de yapılmayacaktır.