2022 Yılı Aile Hekimliği 12.Ek Yerleştirme İşlem Duyurusu
29 Temmuz 2022

İlimizdeki pozisyonu boş olan aile hekimliği birimlerinden Eğirdir Aile Sağlığı Merkezi 2 Nolu Aile Hekimliği Birimine, Eğirdir Pınar Pazarı Aile Sağlığı Merkezi 11 Nolu Aile Hekimliği Birimine, Senirkent Aile Sağlığı Merkezi 1 Nolu Aile Hekimliği Birimine, Şarkikaraağaç Çarıksaraylar Aile Sağlığı Merkezi 9 Nolu Aile Hekimliği Birimine ve Yenişarbademli Aile Sağlığı Merkezi 1 Nolu Aile Hekimliği Birimine “Kamu görevlisi olan tabip ve uzman tabipler” için ek yerleştirme işlemi yapılacaktır.

Ek yerleştirme işlemi 12.08.2022 tarihinde saat 17.00’da, İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonunda Aile Hekimliği Ek Yerleştirme Komisyonu huzurunda yapılacaktır.Başvurular; 3,4,5 Ağustos 2022 (dahil) tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde Isparta İl Sağlık Müdürlüğü Ek Hizmet Binasına  yapılacaktır.

            Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği (R.G.:Tarih:25/01/2013 Sayı:28539) Atamalarda ve Görevlendirmelerde Öncelik Sıralaması, Ölçütler ile Atama ve Nakillere İlişkin Esasların 15. Maddesinin 5. Fıkrası “Aile hekimliği pozisyonunda göreve başlayan sözleşmeli aile hekimi, bu pozisyonda fiİlen bir yıl çalışmadan başka bir aile hekimliği pozisyonuna nakil talebinde bulunamaz. Bir yıllık fiilen çalışma süresinin hesaplanmasında, hafta sonu ve resmi tatil günleri ve yıllık izin kullanılan günler fiili çalışmadan sayılır. Ancak mazeret ve hastalık izinli geçirilen günler ise fiili çalışmadan sayılmaz” hükmü bulunmaktadır. Yukarıda belirtilen hüküm uyarınca; ek yerleştirme işlemine başvuracak sözleşmeli aile hekimlerinde, başvuru tarihi itibariyle; çalışmakta olduğu aile hekimliği pozisyonunda fiilen bir yıl çalışmış olma şartı aranacaktır. Bu şartı taşımayan sözleşmeli aile hekimlerinin başvuruları kabul edilmeyecektir.

Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 04.02.2020 tarih ve 111812180 barkod nolu Genelge 2020/1 “Aile Hekimliğine Geçişte Muvafakat İşlemleri” konulu yazılarına istinaden;

  1. Bakanlığımız ve bağlı kuruluşları hariç diğer kamu kurum ve kuruluşlarından sözleşmeli aile hekimi/aile sağlığı çalışanı olmak üzere müracaat eden personel, kurumlarınca muvafakat verilmesi halinde yerleştirme işlemine alınacaktır.
  2. Halen sözleşmeli aile hekimi/aile sağlığı çalışanı olarak görev yapan ve aile hekimliği uygulamasına geçmesi için muvafakat verilen personelin mevcut durumları sözleşmeli olduğu müddetçe ve sözleşme yenilemelerinde de korunacaktır. Ayrıca Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği'nin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bendinden öncelik hakkı bulunanların aile hekimliği yerleştirmesine başvurusunda muvafakat aranmayacaktır.
  3. Bakanlığımız kadrolarında tabip, ebe, hemşire, sağlık memuru (toplum sağlığı, ilk ve acil yardım) olarak görev yapan personelin sözleşmeli aile hekimliği pozisyonlarına geçmek için bulundukları kurumdan ayrılmaları halinde;
  1. İl sağlık müdürlüğü, ilçe sağlık müdürlüğü, toplum sağlığı merkezi ve bağlı birimleri ile EII ve EIII rolündeki entegre hastanelerinde unvan veya branşında doluluk oranının %30'un,
  2. Eğitim araştırma hastaneleri ile devlet hastanelerinde (EI dahil) unvan veya branşında doluluk oranının %85'in,

  c)Diğer sağlık tesislerinde unvan veya branşında doluluk oranının %70'in
altına düşenlere muvafakat verilmemiştir.

d)Doluluk oranın hesaplanmasında Personel Dağılım Cetveline göre aktif çalışan personel sayısı esas alınır. Aktif çalışan sayısının belirlenmesinde, üç aydan fazla süre ile görevde bulunmayan personel hesaba katılmaz. Geçici görevde bulunan personelin muvafakat verme işlemlerinde, ilgilinin kadrosunun bulunduğu yerdeki sayı ve oranlar esas alınır.

4) Eğitim araştırma hastaneleri ile devlet hastanelerinde görev yapmakta olanlardan en az 25 yıl hizmeti olanlar ile sağlık kurulu raporu gereği nöbet tutamayacak durumda olanlara, bulunduğu hastanelerden ayrılmaları halinde unvan veya branşında doluluk oranı %50'nin altına düşmemek şartıyla muvafakat verilmiştir.

5. 663 sayılı KHK'nın 45/A maddesine tabi olarak görev yapan sözleşmeli personelin aile sağlığı çalışanı olarak sözleşme imzalamasına muvafakat verilmemiştir.

6.  663 sayılı KHK'nın 45/A maddesi kapsamı dışında sağlık evlerinde görev yapan sözleşmeli veya kadrolu personele herhangi bir kısıtlamaya tabi tutulmaksızın muvafakat verilmiştir.

7. Aile hekimliği yerleştirme işlemine müteakip memur kadrosuna dönmek şartıyla 4924 sayılı Kanun ve 663 sayılı KHK'nın 42 inci maddesi kapsamında sözleşme imzalayan tabip veya aile hekimliği uzmanlarına muvafakat verilmiştir. Ancak 663 sayılı KHK'nın ekli (II) sayılı cetvelde belirtilen pozisyonlarda mezkûr Kanunun 42 inci maddesi kapsamında sözleşmeli olarak fiilen bir yıl görev yapmış olan tabip ve uzman tabipler için, bu görevlerinden ayrıldıkları tarihten itibaren bir yıl içerisinde aile hekimliğine geçişlerinde doluluk oranı şartı aranmadan muvafakat verilmiştir.

8.  4924 sayılı Kanuna tabi olarak görev yapan sözleşmeli personel, sadece pozisyonunun vize edildiği ilçe sınırları içerisinde bulunan aile hekimliği birimlerinde aile sağlığı çalışanı olarak sözleşme imzalamak üzere muvafakat verilmiştir.

9.  3359 sayılı Kanun kapsamında Devlet Hizmeti Yükümlüsü olarak görev yapan aile hekimliği uzmanları ve tabipler, sadece kadrolarının bulunduğu ilçe sınırları içerisinde veya aynı il içerisinde olmak kaydıyla Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği'nin Ek-3 ünde yer alan "Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Bölgesi" sütununa göre kadrolarının bulunduğu ilçe ile aynı gelişmişlik seviyesinde ya da daha alt seviyede bulunan ilçelerdeki aile hekimliği pozisyonlarına başvurabilirler.

10.  Bakanlığımıza bağlı hastanelerde görev yapan tabip, ebe, hemşire, sağlık memuru (toplum sağlığı, ilk ve acil yardım) herhangi bir sertifikaya (diyaliz sertifikası, yoğun bakım sertifikası vb.) sahip olması nedeniyle özellikli birimlerde görev yapanların sözleşmeli aile hekimliği pozisyonlarına geçmelerine muvafakat verilmemiştir.

11.  Muvafakat belgesi her aile hekimliği yerleştirmesi için ayrıca aranır. Süreli veya belirli bir il gibi sınırlamaların yer aldığı muvafakat belgeleri kabul edilmez. Muvafakat başvurularının tamamı birlikte değerlendirilir. Muvafakat verilecek personel sayısından fazla müracaat olması halinde öncelikle en yüksek hizmet puanına, hizmet puanının eşit olması halinde hizmet süresi fazla olana muvafakat verilecektir. Ancak üç yerleştirme işlemi için üst üste muvafakat alıp yerleştirme sırasında tercih yapmayan tabip veya uzman tabiplere bir yıl süre ile muvafakat verilmeyecektir.

12.  Bu Genelge'nin 7 nci ve 9 uncu maddelerindeki kısıtlamalar haricinde aile hekimliği uzmanlarının tamamının aile hekimliğine geçişine muvafakat verilmiştir. Diğer uzman tabiplerin ise sözleşmeli aile hekimliği pozisyonlarına geçmelerine muvafakat verilmemiştir. Mazeretleri gereği sözleşmeli aile hekimliğine geçmek isteyenlere, İl Sağlık Müdürlüğünün uygun görüşü ve gerekçeleri doğrultusunda uzman tabip ihtiyaçları dikkate alınarak Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından değerlendirilerek karara bağlanacaktır.

13.  Sözleşmeli aile hekimliği uygulamalarında görev almak için başvuruda bulunanlar arasında hizmetin ifasından kaynaklı veya hekimlik mesleğiyle bağdaşmayan suçlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinin beşinci fıkrasına göre adli yönden incelemesi devam eden personelin dosyaları Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne gönderilecek ve anılan Genel Müdürlükçe muvafakat verilmesi halinde yerleştirmeye alınacaktır.

14.  2017/21 sayılı ve "Aile hekimliğine geçişte muvafakat işlemleri" konulu Genelge                     yürürlükten kaldırılmıştır.

15.   Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 21.09.2021 tarih ve 148363460 barkod nolu Genelge 2021/8 “Aile Hekimliğine Geçişte Muvafakat İşlemleri” konulu yazılarına istinaden; 2020/1 sayılı “Aile Hekimliğine Geçişte İşlemleri”konulu Genelge’nin 3. Maddesinin (b) bendinde yer alan “%85’in ibaresi “%60’ın” şeklinde ve (c) bendinde yer alan “%70’in” ibaresi “%60’ın” şeklinde değiştirilmiştir.

Atamalar Yönetmelikte belirtilen hizmet puan esaslarına göre yapılacaktır. Hizmet puanlarının eşit olması durumunda kamu hizmetine başlama tarihleri esas alınacaktır. Bu duyuru metninde yapılacak herhangi bir değişiklik veya ilave Müdürlüğümüzün web sayfasında ilanen duyurulacaktır. Bu nedenle ilimizde Aile Hekimliği Ek Yerleştirmesine katılmayı düşünen tüm hekimlerimizin sitemizi düzenli aralıklarla takip etmeleri önemle duyurulur.

YER               :Isparta İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonu

TARİH           :12 Ağustos 2022

SAAT             :17:00

12.0 EK YERLEŞTİRME OLURU.pdf
12.1.0 EK YERLEŞTİRME UYGULAMA TAKVİMİ.doc
12.1.1 EK YERLEŞTİRME USUL VE ESASLAR.doc
12.1.2 EK YERLEŞTİRME BOŞ POZİSYON LİSTESİ.xls
A (askerlik veya doğum nedeniyle aile hekimliğinden ayrılan aile hekimleri için).doc
B (aile hekimi uzmanları için).doc
C (25.01.2013 tarihinden sonra mazaret nedeniyle naklen tayin olanlar için).doc
C (halen sözleşmeli aile hekimi olanlar için).doc
C (sözleşmesi fesih edilen aile hekimleri için ).doc
D (Kadrosu Sağlık Bakanlığı Dışındaki Kurumlardan Başvuranlar için).doc
D (Kadrosu Sağlık Bakanlığındaki başvurular için).doc