4924 Sayılı Kanuna Tabi Sözleşmeli Tabip ve Uzman Tabip Yerleştirme Kurası İlan Metni
08 Mayıs 2023

Isparta İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Sağlık Tesislerinde 4924 sayılı Kanuna göre istihdam edilen sözleşmeli sağlık personelinin işe alınmaları ve yer değiştirme işlemlerini düzenleyen, “Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları 4924 Sayılı Kanuna Tabi Sözleşmeli Sağlık Personeli Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği” 11.02.2015 tarihli ve 29264 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

2023 yılında sözleşmeli personel istihdam edilecek hizmet birimleri 06/12/2022 tarihli ve 32035 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 05/12/2022 tarihli ve 2022/629 Cumhurbaşkanı Kararı ile tespit edilmiş olup, 01/01/2023 tarihinden geçerli olmak üzere hizmet birimleri ve pozisyon unvanları bazında 28/12/2022 tarihli ve 1791555 sayılı yazı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından vizelenmiştir.

Bu çerçevede, boş bulunan sözleşmeli Uzman Tabip pozisyonlarına yerleştirme işlemleri aşağıda belirtilen usul ve esaslara göre yapılacaktır.

USUL VE ESASLAR

1– Isparta İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı 4924 sayılı Kanuna tabi sözleşmeli vizeli kadro yerleri ve atama takvimi http://ispartaism.saglik.gov.tr/internet adresinde ilan edilmiştir.

2– Yerleştirme dönemi başvuruları 08/05/2023 tarihinde başlayacak olup, 12/05/2023 tarihi saat 17:30 itibariyle son bulacaktır.

3– Başvuru yapan personel talebini elden Isparta İl Sağlık Müdürlüğü Genel Evrak birimine yada görev yaptığı kuruma başvurarak kurumun üst yazısı ile Isparta İl Sağlık Müdürlüğü Genel Evrak birimine teslim edecektir. Başvurular EBYS ya da posta ile alınacak olup, fax ya da fotokopi kabul edilmeyecektir. Başvuru son kabul tarihinden sonra İl Sağlık Müdürlüğüne ulaşan ve eksik gönderilen evraklardan hiçbir şekilde mesuliyet kabul edilmeyecektir.

4- Sözleşmeli personel pozisyonlarına geçmek üzere başvuran personelin başvuruları ilgili mevzuata göre Komisyonca değerlendirilerek tutanak altına alınacaktır.

5- Boş Sözleşmeli pozisyonlara öncelikle, pozisyonların vize edildiği birimlerde çalışanların yerleştirme işlemleri yapılacaktır.

6- Isparta Şehir Hastanesindeki münhal kadrolara Uzman Tabip ünvanındaki sadece YANDAL Uzmanları müracaat edebilecek olup yerleştirme işleminde öncelikle Devlet Hizmeti Yükümlüsü olmayan Yan Dal Uzman Tabipleri sonrasında boş pozisyon kalması halinde ise Devlet Hizmeti yükümlüsü olan yan dal Uzman Tabipleri için Devlet Hizmeti yükümlülüğünün son 6 (Altı) ayı içerisinde başvurmaları ve Devlet Hizmeti Yükümlülüğünün bitimine müteakip 1 (Bir) yıl çalışmayı taahhüt etmeleri kaydıyla yerleştirme işlemi yapılacaktır.

7-Isparta Şehir Hastanesindeki Yan Dal Uzmanları için yeterli sayıda pozisyon bulunmaması halinde, ilçedeki Hastanelerde münhal bulunan Yandal Uzmanlık kadrolarına müraacat edebilirler.

8-Isparta Şehir Hastanesi haricindeki diğer Hastanelerin münhal kadrolarına sırasıyla Devlet Hizmeti Yükümlüsü olmayan Yan Dal Uzman Tabipleri, Devlet Hizmeti Yükümlüsü olmayan Ana Dal Uzman Tabiplerinin yerleştirme işlemi yapılacak, sonrasında boş pozisyon kalması durumunda ise sırası ile Devlet Hizmeti Yükümlüsü olan Yan Dal Uzman Tabipleri ve ana dal Uzman Tabipleri için Devlet Hizmeti yükümlülüğünün son 6 (Altı) ayı içerisinde başvurmaları ve Devlet Hizmeti Yükümlülüğünün bitimine müteakip 1 (Bir) yıl çalışmayı taahhüt etmeleri kaydıyla yerleştirme işlemi yapılacaktır.

 9- Sağlık Tesisleri için ilan edilen boş pozisyona yapılacak olan atamalarda Personel Dağılım Cetvelinde (PDC) yer almayan branşlar için ve PDC Sayısından fazla olacak şekilde atama yapılmayacaktır. Personel Dağılım Cetvelinin doluluğunda kadrolu ve sözleşmeli personel sayısının toplamı esas alınır.

10-  Aynı birimde görev yapanlara yerleştirme işlemlerinden sonra boş pozisyon kalması  halinde, il merkezindeki diğer birimlerde görev yapan personelin anılan birime yerleştirmesi yapılacaktır, bu işlemden sonra yine belirtilen birimde boş pozisyon kalması halinde aynı ilin, ilçe merkezlerinde görev yapanlardan, ilçede çalıştığı birimde boş pozisyon olmaması kaydıyla il merkezindeki birime yerleştirme işlemi yapılabilecektir. İl merkezinde bulunan birimlere yerleştirme işlemi tamamlandıktan sonra ilçe merkezlerinde bulunan birimlerde boş pozisyon kalmışsa, bu pozisyonlara da; il merkezinden veya ilçelerde bulunan birimlerde görev yapan personelin çalıştığı birimde boş pozisyon yoksa yerleştirme işlemi yapılabilecektir.

11- Yerleştirme işlemlerinde; boş sözleşmeli personel pozisyonundan fazla müracaat olması halinde yerleştirme işlemleri Kura ile yapılacaktır.

12- Kura, başvuruda bulunan adayların huzurunda katılımcılara açık olarak yapılacaktır. Başvuru sahiplerinin belirtilen yerde, belirtilen saatte bulunmaması halinde komisyon tarafından kura işlemi gerçekleştirilecektir.

13- İl Müdürlüğümüzce yayımlanacak olan kura neticesinde yerleşen personelin sözleşmeli statüye geçiş işlemleri ÇKYS üzerinden gerçekleştirilecek olup, personele Hizmet Sözleşmesi imzalatılarak göreve başlayışları sağlanacaktır.

14- Ücretsiz izinde ve askerde olan hekimlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

15- Müracaat şartlarını taşımayan veya yanlış beyanda bulunan personelin ataması yapılmayacak, yapılsa dahi iptal edilecektir.

16- Sözleşmeli personel statüsüne geçenler, sözleşmelerinin bitiminde Devlet Memuru olarak atanmak isteyenlerin nakilleri görev yaptıkları birime yapılacaktır. Bu birimlerde Boşluk bulunmaması halinde öncelikle bu birimlerin bulunduğu il merkezi/ilçeye, birimin bulunduğu il merkezi/ilçede yer bulunmaması halinde il içerisinde ihtiyaç bulunan diğer birimlere 657 sayılı Kanunun ilgili hükümlerine göre naklen atanacaktır.

17- Daha önce anılan Kanuna göre sözleşmeli olarak çalışmakta iken sözleşmesi feshedilenler ile sözleşmesini feshedenler hizmet sözleşmesinde geçen süreleri doldurmayanlar yeniden sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.

18- İlan metninde bulunmayan hükümler ile ilgili Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları 4924 Sayılı Kanuna Tabi Sözleşmeli Sağlık Personeli Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ve Bakanlığımızın 2023/1 sayılı Genelgesi gereğince işlem tesis edilecektir.

19- Devlet Hizmeti Yükümlüsü olup da sözleşmeli pozisyona geçen personel, bir yıl çalışacağına dair vermiş olduğu taahhütnameye aykırı davranarak, sözleşmesini mazeret atamaları ile mahkeme kararlarının uygulanması hariç taahhüt ettiği süreden önce feshederse, fesih tarihinden itibaren 3 (Üç) yıl geçmeden yeniden sözleşmeli pozisyonda istihdam edilmeyecektir.

20- Usulüne uygun fesih ihbarı bulunmaksızın görevinden ayrılan sözleşmeli personel ile 4 (Dört) yıllık sözleşme imzalamama süreleri, 2 (İki) yıl olarak uygulanacaktır.

21- Yerleştirme sonuçları http://ispartaism.saglik.gov.tr/ adresinden ilan edilecek olup, tebliğ yerine geçecektir.

İlgililere duyurulur. 08/05/2023

taahhutname-4924-1511-1docx.docx

SIRA

TARİH

AÇIKLAMA

1

08/05/2023 - 12/05/2023

Başvuruların Yapılması

2

12/05/2023

Dilekçe ve Belgelerin son geliş tarihi

3

17/05/2023

Evrakların Komisyon Tarafından İncelenmesi

4

17/05/2023

Kura ve Sonuçların ilan edilmesi


4924 SAYILI KANUNA TABİ SÖZLEŞMELİ TABİP VE UZMAN TABİP YERLEŞTİRME KURASI MÜNHAL KADROLAR

BİRİM

BRANŞ

KADRO

ISPARTA ŞEHİR HASTANESİ

ALGOLOJİ

1

ISPARTA ŞEHİR HASTANESİ

CERRAHİ ONKOLOJİ

1

ISPARTA ŞEHİR HASTANESİ

ÇOCUK ACİL

1

ISPARTA ŞEHİR HASTANESİ

ÇOCUK ENDOKRİNOLOJİSİ

1

ISPARTA ŞEHİR HASTANESİ

ÇOCUK GASTROENTROLOJİSİ

1

ISPARTA ŞEHİR HASTANESİ

ÇOCUK HEMATOLOJİSİ VE ONKOLOJİSİ

1

ISPARTA ŞEHİR HASTANESİ

ÇOCUK İMMÜNOLOJİSİ VE ALERJİ HASTALIKLARI

1

ISPARTA ŞEHİR HASTANESİ

ÇOCUK NEFROLOJİSİ

1

ISPARTA ŞEHİR HASTANESİ

ÇOCUK NÖROLOJİSİ

1

ISPARTA ŞEHİR HASTANESİ

ÇOCUK YOĞUN BAKIM

1

ISPARTA ŞEHİR HASTANESİ

GASTROENTEROLOJİ

1

ISPARTA ŞEHİR HASTANESİ

GASTROENTROLOJİK CERRAHİ

1

ISPARTA ŞEHİR HASTANESİ

İMMÜNOLOJİ VE ALERJİ HASTALIKLARI

1

ISPARTA ŞEHİR HASTANESİ

KLİNİK NÖROFİZYOLOJİ

1

ISPARTA ŞEHİR HASTANESİ

NEONATOLOJİ

1

ISPARTA ŞEHİR HASTANESİ

PERİNATOLOJİ

1

ISPARTA ŞEHİR HASTANESİ

YOĞUN BAKIM

1

ISPARTA YALVAÇ DEVLET HASTANESİ

ACİL TIP

2

ISPARTA YALVAÇ DEVLET HASTANESİ

AİLE HEKİMLİĞİ

1

ISPARTA YALVAÇ DEVLET HASTANESİ

ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON

1

ISPARTA YALVAÇ DEVLET HASTANESİ

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

2

ISPARTA YALVAÇ DEVLET HASTANESİ

ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ

1

ISPARTA YALVAÇ DEVLET HASTANESİ

FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON

1

ISPARTA YALVAÇ DEVLET HASTANESİ

GENEL CERRAHİ

1

ISPARTA YALVAÇ DEVLET HASTANESİ

GÖĞÜS HASTALIKLARI

1

ISPARTA YALVAÇ DEVLET HASTANESİ

İÇ HASTALIKLARI

3

ISPARTA YALVAÇ DEVLET HASTANESİ

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM

2

ISPARTA YALVAÇ DEVLET HASTANESİ

KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI

1

ISPARTA YALVAÇ DEVLET HASTANESİ

NÖROLOJİ

1

ISPARTA YALVAÇ DEVLET HASTANESİ

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ

1

ISPARTA YALVAÇ DEVLET HASTANESİ

RADYOLOJİ

1

ISPARTA YALVAÇ DEVLET HASTANESİ

TIBBİ BİYOKİMYA

1

ISPARTA YALVAÇ DEVLET HASTANESİ

ÜROLOJİ

1

ISPARTA EĞİRDİR KEMİK EKLEM HASTALIKLARI TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HASTANESİ

GÖĞÜS HASTALIKLARI

1

ISPARTA EĞİRDİR KEMİK EKLEM HASTALIKLARI TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HASTANESİ

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM

1

ISPARTA EĞİRDİR KEMİK EKLEM HASTALIKLARI TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HASTANESİ

RADYOLOJİ

1

ISPARTA EĞİRDİR KEMİK EKLEM HASTALIKLARI TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HASTANESİ

TIBBİ BİYOKİMYA

1

ISPARTA EĞİRDİR KEMİK EKLEM HASTALIKLARI TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HASTANESİ

ÜROLOJİ

1

ISPARTA ŞARKİKARAAĞAÇ DR. SADETTİN BİLGİÇ DEVLET HASTANESİ

ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON

1

ISPARTA ŞARKİKARAAĞAÇ DR. SADETTİN BİLGİÇ DEVLET HASTANESİ

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

1

ISPARTA ŞARKİKARAAĞAÇ DR. SADETTİN BİLGİÇ DEVLET HASTANESİ

GENEL CERRAHİ

1

ISPARTA ŞARKİKARAAĞAÇ DR. SADETTİN BİLGİÇ DEVLET HASTANESİ

İÇ HASTALIKLARI

3

ISPARTA ŞARKİKARAAĞAÇ DR. SADETTİN BİLGİÇ DEVLET HASTANESİ

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM

1

ISPARTA KEÇİBORLU İLÇE DEVLET HASTANESİ

AİLE HEKİMLİĞİ

1

ISPARTA ULUBORLU İLÇE DEVLET HASTANESİ

AİLE HEKİMLİĞİ

1