ISPARTA İLİ 2023 YILI SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ VE YARDIMCI SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFI HARİCİ PERSONELİN İLLER ARASI HAZİRAN- TEMMUZ DÖNEM TAYİNİ İLAN METNİ
15 Haziran 2023

02/02/2018 tarih ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı Harici Personelin Atama ve Yer Değiştirme Usul ve Esaslarına İlişkin Yönergenin Kurum İçi Yer Değişikliği başlıklı 7. maddesi hükümlerine istinaden, 15/05/2023 tarih ve 215604095 sayılı Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Kadro Standartları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönerge doğrultusunda standardı uygun olan ve doldurulmasına ihtiyaç duyulan kadrolara atanmak isteyen İllerimizde Bakanlığımıza bağlı kurumlarımızda görev yapan Sağlık Hizmetleri Sınıfı Harici 657 sayılı Kanunun 4. maddesinin (A) bendine göre istihdam edilen personelin 2023 Yılı Haziran-Temmuz dönemi iller arası yer değişikliği kurası tayin şartları.

 

1-2023 Yılı Haziran-Temmuz Dönemi İller Arası yer değişikliği müracatları 15/06/2023 tarihinde başlayıp 14/07/2023 tarihinde saat  17:00’da sona erecektir.

2-Müdürlüğümüzce (http://www.ispartasm.gov.tr) internet adresinden ilan edilecek kadrolara atanmak isteyen personelin, en fazla 5 (beş) tercih yaparak atamaya esas belgelerini  Atama ve Nakil Formu, Hizmet Belgesi (Yetkili Makamlarca alınmış imzalı ve mühürlü) muvafakatının uygun görüldüğü ve hakkında adli ve idari soruşturmasının bulunup bulunmadığını bildirir bir üst yazı ile müracaat son tarihi olan 14/07/2023  mesai bitimine kadar DYS üzerinden belgelerinin taratılarak Müdürlüğümüze ulaştırılması gerekmekte olup evrak asıllarının gönderilmesi gerekmemektedir.

3-İlan edilen münhal kadrolar dışındaki birimlere yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

4-Münhal kadrodan fazla başvuru olması durumunda atama işlemine memuriyette geçen hizmet süreleri ile tercih sıralaması dikkate alınarak değerlendirilecektir. Hizmet sürelerinin eşit olması durumunda kurum kayıtlarına giriş önceliğine bakılarak işlem yapılacaktır.

5-Personel iller arası yer değiştirme talebinde bulunabilmesi için görev yaptığı ilde fiilen en az 1 (bir) yıl çalışmış olması ve asaletinin tasdik edilmiş olması şartı ile (aday memurluğu devam eden personel kabul edilmeyecektir.) başvuruları kabul edilecektir.

6- Başvuru sonucu ataması gerçekleştirilen personeller fiilen 2 (iki) yıl süreyle çalışmadıkça il içerisinde yer değişikliği talebinde bulunamayacaklardır.

7-Son başvuru tarihi itibariyle herhangi bir ücretsiz izinde (askerlik, doğum vb.) olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

8-İller arası atama talebinde bulunan personelin tercih ettiği birimin doluluk oranında değişiklik olması durumunda tayin başvuru sürecinde, il dışından mevzuat gereği çeşitli nedenlerle eş durumu, sağlık durumu, alt bölge tayini nedeniyle ilimize atanan personelin, münhal birimlere atanmaları halinde birimlerin doluluk oranında değişiklik olması durumunda bir sonraki tercihi değerlendirmeye alınacaktır.

9-Başvuru belgeleri eksik olanların ve başvuru şartlarını taşımayanların atama işlemleri yapılmayacak olup, ataması sehven yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

10-Yerleştirme sonuçları ve inceleme neticesinde uygun görülen/görülmeyen müracaatlar , ret gerekçeleri ile birlikte tebligat yerine geçmek üzere 25 Temmuz 2023 tarihinde Müdürlüğümüz  (http://www.ispartasm.gov.tr) internet adresinden ilan edilecektir. Başvurusu uygun görülen personelin atama işlemleri sonuçlandırılarak ilgili kuruma tebligat/atama kararı gönderilecektir.

11- Ataması yapılan personelin atama tarihi itibari ile en geç 1 (bir) ay içerisinde ayrılışlarını gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Mazeretleri nedeniyle (rapor vb) ayrılışını ileriki bir tarihte gerçekleştirecek olan personelin mazeret durumunu dilekçe ve belgeleri ile birlikte Müdürlüğümüze bildirmesi gerekmektedir. Aksi takdirde belirtilen süre içerisinde ayrılışını yapmayan personelin ataması iptal edilecektir.

ATAMAYA ESAS BELGELER

1- Kurumunun üst yazısı (Adli ve idari yönden soruşturmasının bulunup bulunmadığının, muvafakatının uygun görülüp görülmedğinin belirtilmesi gerekmektedir.)

2- Dilekçe ve Atama ve Nakil Talep Formu

3- Hizmet Belgesi (Kurum Tarafından Onaylı/Mühürlü)

ÇALIŞMA TAKVİMİ

15/06/2023

Başvuruların Başlangıcı

14/07/2023

Saat 17:00 kadar

Başvuru son geliş tarihi ve saati

25 Temmuz 2023

Sonuçların Açıklanması


DİLEKÇE.docx

ATAMA VE NAKİL TALEP FORMU.docx

MÜNHAL YERLER.xlsx