2023 Yılı Kasım Dönemi Isparta İli İsteğe Bağlı İl İçi Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurası
23 Ekim 2023

2023 Yılı Kasım Dönemi Isparta İli İsteğe Bağlı İl İçi Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurası İşlemlerinde Dikkat Edilecek Hususlar

1.1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 371 inci maddesi ile 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununa dayanılarak hazırlanan Sağlık Bakanlığının 25/02/2019 tarih ve 2833 sayılı “Sağlık Personelinin İl İçi Yer Değiştirmesine İlişkin Yönerge” hükümleri gereğince, tayin talep başvuruları 23/10/2023 tarihinde başlayıp 31.10.2023 tarihinde saat 17:30 de sona erecek olup; başvuruda bulunacak personel çalıştıkları birimlerden üstleri vasıtasıyla müracaatlarını yapacaklardır.

2.Dilekçe başvuru formları amirlerince imzalı ve tasdikli olacaktır. Kurum amirinin (İlçelerde İlçe Sağlık Müdürü, Başhekim, Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı veya Kaymakam) (İl Merkezinde Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı veya Başhekim) görüş ve kanaatini belirtir şekilde muvafakat vermesi gerekmektedir. Belirtildiği şekilde görüş ve kanaat bulunmayan dilekçeler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

3. 2023 Yılı Kasım Dönemi Isparta İli İsteğe Bağlı İl İçi Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurasında açılmış olan münhal yerler kurum bazında nokta tayin olarak ilanedilmiştir.

4.31/10/2023 tarihine kadar yapılmayan müracaatlar geçersiz sayılacağından, son gün itibari ile Müdürlüğümüz gelen evrak bürosuna giriş kaydının yapılması gerekmektedir. Postadan kaynaklanan gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

5.Başvuruda bulunan personelin ayrılmaları halinde görev yaptığı kurumunun personel dağılım cetveline göre doluluk oranının unvan ve branşında %80’in altına düşmesi durumunda başvuru formları işleme alınmayacaktır.

6.İlan edilen yerlere tek tercihte bulunulacaktır.

7.Atama ve Nakil Komisyonumuzca usulüne uygun verilen müracaat dilekçeleri değerlendirmeye alınacaktır.

8.Kurumumuzda görevli;

·         657 Sayılı Kanunun 4/A statüsünde istihdam edilen sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfındaki personel ihtiyaç belirlenen yerlere tayin isteyebilecektir. Bu statüdeki personelden ücretsiz izinde olanlar atama talebinde bulunamayacaklardır.

·         657 DMK’nın 4 üncü maddesinin B maddesi kapsamında (4B) sözleşmeli statüde görev yapanlar, 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi gereğince görev yapanlar ile bu kanuna tabi atanıp sözleşmeli statüde üç yıl çalışma süresini doldurarak; 657 Sayılı DMK’nın 4/A maddesine tabi ataması yapılanlardan bu statüde kura son başvuru tarihi itibari ile 1 yıl çalışma süresini tamamlamamış personelin (Sözleşmeli sağlık personelinden üç yıllık çalışma süresini tamamlayanlar talepleri halinde bulundukları yerde 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin  (A) bendi kapsamındaki kadrolara atanır. Bu kadrolara atananlar, aynı yerde en az bir yıl daha görev yapar, bunlar hakkında adaylık hükümleri uygulanmaz.) başvuruları kabuledilmeyecektir.

·         657 sayılı “Devlet Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa, 11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Alanında Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici maddeler ile Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında görev yapan sözleşmeli personel (657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası, 4924 sayılıKanun, 5258 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasının son cümlesi ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesine göre imzalanan sözleşme kapsamında atanıp , 7433 Sayılı Kanun kapsamında kadroya geçen personellerin,  sözleşmeli personel olarak geçen süreler dahil olmak üzere 4(dört) yıl süre ile başka bir yere atanamayacaklarından dolayı, 7433 sayılı kanun kapsamında kadroya geçen, kura son başvuru tarihi itabiriyle 4 (dört) yılını tamamlamayan personellerin  başvuruları kabul edilmeyecektır. 

·         Sözleşmeli Aile Hekimi veya Aile Sağlığı Elemanı olarak çalışan personelin bu kuraya müracaatları kabul edilmeyecektir.

·     Kura son başvuru tarihi itibariyle aday memurluğu devam eden personel bu kuraya müracaatedemeyecektir.

·   Disiplin İncelemesi nedeniyle görev yeri değişen ve geçici görevlendirilen veya geçici görevi iptal edilen personelin, Müracaat usullerinin ve münhal kadroların ilan edilme tarihinden önce eski görev yerine müracaat etmesi durumunda 2 (iki) yıl, başka kuruma müracaat etmesi durumunda 1 (bir) yıl içerisinde başvuruları işleme alınmayacaktır.

 9.Atama talebinde bulunacak personelin çalıştığı yerde en az 1 (bir) yıl görev yapmış olması gerekmektedir.

10.Geçici görevli çalışan personelden atanma talebinde bulunanlara öncelik tanınmayacaktır.

11. Kuraya başvuran sağlık personelinin yerleştirme işlemleri 01/07/2023tarihine göre hesaplanan ve ilan edilen hizmet puanları esas alınarak yapılacaktır. PBS den alınan hizmet puan belgesi dilekçelerine ekli olacak ve puanı kabul ettiklerini gösterir imzaları olacaktır.

12.Müdürlüğümüz internet sayfasında naklen atanmaya esas branşlar hizmet birimi itibari ile ilan edilmiştir. İlanda belirtilen branşlar haricinde müracaatta bulunanların dilekçeleri değerlendirilmeye alınmayacaktır.

13.Tayini gerçekleşen personel, tayininin iptalini istediği takdirde 1 yıl içinde yeniden tayin isteğinde bulunamayacaktır.

14. Başvuruda bulunan personelin müracaat evrakları, Atama ve Nakil Komisyonu tarafından incelenerek değerlendirilmeye alınacak olup, inceleme neticesinde uygun görülmeyen başvurular ret gerekçeleriyle birlikte tebligat yerine geçmek üzere03/11/2023 tarihinde https://ispartaism.saglik.gov.tr internet adresinden ilanedilecektir.

15. Başvurusu kabul edilmeyenlerin itirazları 06/11/2023 tarihi mesai bitimine kadar alınacak olup, kura takvimine uygun yapılmayan itiraz başvuruları kabuledilmeyecektir.

16. Başvurularını iptal ettirmek isteyenler iptal dilekçelerini 06/11/2023tarihi mesai bitimine kadar Müdürlüğümüze ibraz ettikleri takdirde kura müracaatları değerlendirmeye alınmayacaktır.

17.Tayin talebinde bulunan personelden; görev yaptığı kurumun bölge durumuna, çalıştığı kurumun ihtiyacına göre ve belirtilen diğer şartlara göre tayin taleplerinin değerlendirilip değerlendirilmemesi komisyonun takdirine tabidir.

18.Bu ilan şartları İl içinde çalışan personel için geçerli olup, İl dışından gelenler için bu atama listesi göz önüne alınmaz. Bu personel için standart kadroya ve PDC’ye uygun ihtiyaç olan yerlere Müdürlüğümüzce ataması yapılır.

19.Müracaat şartlarını taşımadığı halde sehven ataması gerçekleşen personelin, ataması iptal edilecektir.

20. Ataması yapılan personelden görev yaptıkları birimden ayrılmaları personel dağılım cetveline göre doluluk oranının unvan ve branşında %80’in altına düşmesi durumunda ve yerine yeni atama yapılmadan görevden ayrılması halinde hizmeti aksayacak olanların görevden ayrılışları, yerine yeni atama yapıldıktan sonra sonuçlandırılır. Ancak bu süre 2 (iki) ayı geçemez.

21.Tayin sonuçları 13/11/2023 tarihinde İl Sağlık Müdürlüğümüz Web sitesinde https://ispartaism.saglik.gov.tr/adresinden ilan edilecektir.

22. 2023 Yılı Kasım Dönemi Isparta İli İsteğe Bağlı İl İçi Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurasında yerleştirilenlerin ayrılışları atanma tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde yapılacaktır. Atama tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içinde ayrılış yapmayan personelin bu sürenin sonunda atamaları iptaledilecektir.

İL İÇİ DÖNEM TAYİNİ MÜNHAL YERLER.pdf
Atama Nakil Talep Formu.doc


KURA TAKVİMİ

23-31 Ekim 2023 tarihleri arasında  saat 17:30 a kadar

Başvuru evraklarının alınması

01-03/11/2023

Başvuru evraklarının incelenmesi ve kabul red listesinin yayınlanması

06/11/2023

İtiraz başvurularının alınması

08/11/2023

İtiraz başvurularının değerlendirmesi ve yayınlanması

13/11/2023

Kesin sonuçların yayınlanması