2024 Yılı Mayıs Dönemi Isparta İli İsteğe Bağlı İl İçi Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurası İşlemlerinde Dikkat Edilecek Hususlar
06 Mayıs 2024

1.1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 371 inci maddesi ile 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununa dayanılarak hazırlanan Sağlık Bakanlığının 25/02/2019 tarih ve 2833 sayılı “Sağlık Personelinin İl İçi Yer Değiştirmesine İlişkin Yönerge” hükümleri gereğince, tayin talep başvuruları 29/04/2024 tarihinde başlayıp 07/05/2024 tarihinde saat 17:30 de sona erecek olup; başvuruda bulunacak personel çalıştıkları birimlerden üstleri vasıtasıyla müracaatlarını yapacaklardır.                

2.Dilekçe başvuru formları amirlerince imzalı ve tasdikli olacaktır. Kurum amirinin (İlçelerde İlçe Sağlık Müdürü, Başhekim, Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı veya Kaymakam) (İl Merkezinde Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı veya Başhekim) görüş ve kanaatini belirtir şekilde muvafakat vermesi gerekmektedir. Belirtildiği şekilde görüş ve kanaat bulunmayan dilekçeler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

3. 2024 Yılı Mayıs Dönemi Isparta İli İsteğe Bağlı İl İçi Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurasında açılmış olan münhal yerler kurum bazında nokta tayin olarak ilanedilmiştir.

4.07/05/2024 tarihine kadar yapılmayan müracaatlar geçersiz sayılacağından, son gün itibari ile Müdürlüğümüz gelen evrak bürosuna giriş kaydının yapılması gerekmektedir. Postadan kaynaklanan gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

5. Atama ve Nakil Komisyonumuzca usulüne uygun verilen müracaat dilekçeleri değerlendirmeye alınacaktır.

6.İlan edilen yerlere tek tercihte bulunulacaktır.

7. Başvuruda bulunan personelin ayrılmaları halinde görev yaptığı kurumunun personel dağılım cetveline göre doluluk oranının unvan ve branşında %80’in altına düşmesi durumunda başvuru formları işleme alınmayacaktır.

8.Kurumumuzda görevli;

·         657 Sayılı Kanunun 4/A statüsünde istihdam edilen sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfındaki personel ihtiyaç belirlenen yerlere tayin isteyebilecektir. Bu statüdeki personelden ücretsiz izinde olanlar atama talebinde bulunamayacaklardır.

·         657 DMK’nın 4 üncü maddesinin B maddesi kapsamında (4B) sözleşmeli statüde görev yapanlar, 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi gereğince görev yapanlar ile bu kanuna tabi atanıp sözleşmeli statüde üç yıl çalışma süresini doldurarak; 657 Sayılı DMK’nın 4/A maddesine tabi ataması yapılanlardan bu statüde kura son başvuru tarihi itibari ile 1 yıl çalışma süresini tamamlamamış personelin (Sözleşmeli sağlık personelinden üç yıllık çalışma süresini tamamlayanlar talepleri halinde bulundukları yerde 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin  (A) bendi kapsamındaki kadrolara atanır. Bu kadrolara atananlar, aynı yerde en az bir yıl daha görev yapar, bunlar hakkında adaylık hükümleri uygulanmaz.)başvuruları kabuledilmeyecektir.

·         657 sayılı “Devlet Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa, 11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Alanında Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici maddeler ile Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında görev yapan sözleşmeli personel (657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası, 4924 sayılıKanun, 5258 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasının son cümlesi ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesine göre imzalanan sözleşme kapsamında atanıp , 7433 Sayılı Kanun kapsamında kadroya geçen personellerin,  sözleşmeli personel olarak geçen süreler dahil olmak üzere 4 (dört) yıl süre ile başka bir yere atanamayacaklarından dolayı, 7433 sayılı kanun kapsamında kadroya geçen, kura son başvuru tarihi itabiriyle 4 (dört) yılını tamamlamayan personellerin  başvuruları kabul edilmeyecektır.

·         Sözleşmeli Aile Hekimi veya Aile Sağlığı Elemanı olarak çalışan personelin bu kuraya müracaatları kabul edilmeyecektir.

·     Kura son başvuru tarihi itibariyle aday memurluğu devam eden personel bu kuraya müracaatedemeyecektir.

·    Disiplin İncelemesi nedeniyle görev yeri değişen ve geçici görevlendirilen veya geçici görevi iptal edilen personelin, Müracaat usullerinin ve münhal kadroların ilan edilme tarihinden önce eski görev yerine müracaat etmesi durumunda 2 (iki) yıl, başka kuruma müracaat etmesi durumunda 1 (bir) yıl içerisinde başvuruları işleme alınmayacaktır.

 

9.Atama talebinde bulunacak personelin çalıştığı yerde en az 1 (bir) yıl görev yapmış olması gerekmektedir.

10.Geçici görevli çalışan personelden atanma talebinde bulunanlara öncelik tanınmayacaktır.

11. Kuraya başvuran sağlık personelinin yerleştirme işlemleri 01/01/2024tarihine göre hesaplanan ve ilan edilen hizmet puanları esas alınarak yapılacaktır. PBS den alınan hizmet puan belgesi dilekçelerine ekli olacak ve puanı kabul ettiklerini gösterir imzaları olacaktır.

12.Müdürlüğümüz internet sayfasında naklen atanmaya esas branşlar hizmet birimi itibari ile ilan edilmiştir. İlanda belirtilen branşlar haricinde müracaatta bulunanların dilekçeleri değerlendirilmeye alınmayacaktır.

13.Tayini gerçekleşen personel, tayininin iptalini istediği takdirde 1 yıl içinde yeniden tayin isteğinde bulunamayacaktır.

14. Başvuruda bulunan personelin müracaat evrakları, Atama ve Nakil Komisyonu tarafından incelenerek değerlendirilmeye alınacak olup, inceleme neticesinde başvuruya esas belgeleri başvuru şartlarına uygun olmayan başvuruları ret gerekçeleriyle birlikte tebligat yerine geçmek üzere 08/05/2024 tarihinde https://ispartaism.saglik.gov.tr internet adresinden ilanedilecektir.

15. Başvurusu kabul edilmeyenlerin itirazları09/05/2024 tarihi mesai bitimine kadar alınacak olup, kura takvimine uygun yapılmayan itiraz başvuruları kabuledilmeyecektir.

16. Başvurularını iptal ettirmek isteyenler, iptal dilekçelerini 08/05/2024tarihi mesai bitimine kadar Müdürlüğümüze ibraz ettikleri takdirde kura müracaatları değerlendirmeye alınmayacaktır.

17.Tayin talebinde bulunan personelden; görev yaptığı kurumun bölge durumuna, çalıştığı kurumun ihtiyacına göre ve belirtilen diğer şartlara göre tayin taleplerinin değerlendirilip değerlendirilmemesi komisyonun takdirine tabidir.

18.Bu ilan şartları İl içinde çalışan personel için geçerli olup, İl dışından gelenler için bu atama listesi göz önüne alınmaz. Bu personel için standart kadroya ve PDC’ye uygun ihtiyaç olan yerlere Müdürlüğümüzce ataması yapılır.

19.Müracaat şartlarını taşımadığı halde sehven ataması gerçekleşen personelin, ataması iptal edilecektir.

20. Ataması yapılan personelden görev yaptıkları birimden ayrılmaları personel dağılım cetveline göre doluluk oranının unvan ve branşında %80’in altına düşmesi durumunda ve yerine yeni atama yapılmadan görevden ayrılması halinde hizmeti aksayacak olanların görevden ayrılışları, yerine yeni atama yapıldıktan sonra sonuçlandırılır. Ancak bu süre 2 (iki) ayı geçemez.

21.Tayin sonuçları 13/05/2024 tarihinde İl Sağlık Müdürlüğümüz Web sitesinde https://ispartaism.saglik.gov.tr/adresinden ilan edilecektir.

22. 2024 Yılı Mayıs Dönemi Isparta İli İsteğe Bağlı İl İçi Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurasında yerleştirilenlerin ayrılışları atanma tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde yapılacaktır. Atama tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içinde ayrılış yapmayan personelin bu sürenin sonunda atamaları iptaledilecektir.

İL İÇİ ATAMA VE NAKİL TALEP FORMU.pdf

KURA TAKVİMİ
  

29/04-07/05/2024
tarihi saat 17:30 a kadar

Başvuru evraklarının alınması

08/05/2024

Başvuru evraklarının incelenmesi ve kabul red listesinin yayınlanması

09/05/2024

İtiraz başvurularının alınması

10/05/2024

İtiraz başvurularının değerlendirmesi ve yayınlanması

13/05/2024

Kesin sonuçların yayınlanması


Bu ilan çalışanlarımıza yayınlandığı tarihten itibaren tebligat yerine geçecektir29/04/2024

Birim Adı

Unvan Adı

Branş Adı

İhtiyaç

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI EĞİRDİR KEMİK EKLEM HASTALIKLARI TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HASTANESİ

BİYOLOG

YOK

1

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI YALVAÇ DEVLET HASTANESİ

ÇOCUK GELİŞİMCİSİ

YOK

1

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ISPARTA ŞEHİR HASTANESİ

DİL VE KONUŞMA TERAPİSTİ

YOK

1

ISPARTA AKSU TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ

EBE

YOK

1

ISPARTA GELENDOST TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ

EBE

YOK

1

ISPARTA GELENDOST TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ ÇALTI SAĞLIK EVİ

EBE

YOK

1

ISPARTA SENİRKENT TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ GENÇALİ SAĞLIK EVİ

EBE

YOK

1

ISPARTA SENİRKENT TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ GARİP SAĞLIK EVİ

EBE

YOK

1

ISPARTA SÜTÇÜLER TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ

EBE

YOK

1

ISPARTA ŞARKİKARAAĞAÇ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ ARAK SAĞLIK EVİ

EBE

YOK

1

ISPARTA ŞARKİKARAAĞAÇ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ KÖPRÜ SAĞLIK EVİ

EBE

YOK

1

ISPARTA ULUBORLU TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ

EBE

YOK

1

ISPARTA YALVAÇ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ BAĞKONAK SAĞLIK EVİ

EBE

YOK

1

ISPARTA YALVAÇ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ DEDEÇAM SAĞLIK EVİ

EBE

YOK

1

ISPARTA YALVAÇ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ YUKARI KAŞIKARA SAĞLIK EVİ

EBE

YOK

1

ISPARTA YENİŞARBADEMLİ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ

EBE

YOK

1

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GELENDOST İLÇE DEVLET HASTANESİ

EBE

YOK

2

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ISPARTA ŞEHİR HASTANESİ

EBE

YOK

2

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SENİRKENT İLÇE DEVLET HASTANESİ

EBE

YOK

2

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SÜTÇÜLER İLÇE DEVLET HASTANESİ

EBE

YOK

1

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞARKİKARAAĞAÇ DR. SADETTİN BİLGİÇ DEVLET HASTANESİ

EBE

YOK

5

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ULUBORLU İLÇE DEVLET HASTANESİ

EBE

YOK

2

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI YALVAÇ DEVLET HASTANESİ

EBE

YOK

5

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI YALVAÇ DEVLET HASTANESİ

FİZYOTERAPİST

YOK

1

ISPARTA GELENDOST TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ

HEMŞİRE

YOK

1

ISPARTA SENİRKENT TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ

HEMŞİRE

YOK

1

ISPARTA SÜTÇÜLER TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ

HEMŞİRE

YOK

1

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI EĞİRDİR KEMİK EKLEM HASTALIKLARI TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HASTANESİ

HEMŞİRE

YOK

2

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GELENDOST İLÇE DEVLET HASTANESİ

HEMŞİRE

YOK

1

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ISPARTA ŞEHİR HASTANESİ

HEMŞİRE

YOK

2

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KEÇİBORLU İLÇE DEVLET HASTANESİ

HEMŞİRE

YOK

1

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SENİRKENT İLÇE DEVLET HASTANESİ

HEMŞİRE

YOK

2

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SÜTÇÜLER İLÇE DEVLET HASTANESİ

HEMŞİRE

YOK

1

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ULUBORLU İLÇE DEVLET HASTANESİ

HEMŞİRE

YOK

1

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI YALVAÇ DEVLET HASTANESİ

HEMŞİRE

YOK

5

ISPARTA MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ

PSİKOLOG

 

1

ISPARTA AKSU TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ

SAĞLIK MEMURU

ÇEVRE SAĞLIĞI

1

ISPARTA GELENDOST TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ

SAĞLIK MEMURU

ÇEVRE SAĞLIĞI

1

ISPARTA SENİRKENT TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ

SAĞLIK MEMURU

ÇEVRE SAĞLIĞI

1

ISPARTA SÜTÇÜLER TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ

SAĞLIK MEMURU

ÇEVRE SAĞLIĞI

1

ISPARTA ULUBORLU TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ

SAĞLIK MEMURU

ÇEVRE SAĞLIĞI

1

ISPARTA YENİŞARBADEMLİ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ

SAĞLIK MEMURU

ÇEVRE SAĞLIĞI

1

ISPARTA AKSU 1 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU

SAĞLIK MEMURU

İLK VE ACİL YARDIM

1

ISPARTA SÜTÇÜLER 1 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU

SAĞLIK MEMURU

İLK VE ACİL YARDIM

2

ISPARTA SÜTÇÜLER 2 NOLU (AYVALIPINAR) ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU

SAĞLIK MEMURU

İLK VE ACİL YARDIM

2

ISPARTA YENİŞARBADEMLİ 1 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU

SAĞLIK MEMURU

İLK VE ACİL YARDIM

2

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GELENDOST İLÇE DEVLET HASTANESİ

SAĞLIK MEMURU

İLK VE ACİL YARDIM

2

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KEÇİBORLU İLÇE DEVLET HASTANESİ

SAĞLIK MEMURU

İLK VE ACİL YARDIM

1

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SENİRKENT İLÇE DEVLET HASTANESİ

SAĞLIK MEMURU

İLK VE ACİL YARDIM

1

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SÜTÇÜLER İLÇE DEVLET HASTANESİ

SAĞLIK MEMURU

İLK VE ACİL YARDIM

2

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ULUBORLU İLÇE DEVLET HASTANESİ

SAĞLIK MEMURU

İLK VE ACİL YARDIM

1

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GELENDOST İLÇE DEVLET HASTANESİ

SAĞLIK MEMURU

LABORATUVAR

1

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KEÇİBORLU İLÇE DEVLET HASTANESİ

SAĞLIK MEMURU

LABORATUVAR

1

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SENİRKENT İLÇE DEVLET HASTANESİ

SAĞLIK MEMURU

LABORATUVAR

1

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SÜTÇÜLER İLÇE DEVLET HASTANESİ

SAĞLIK MEMURU

LABORATUVAR

2

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞARKİKARAAĞAÇ DR. SADETTİN BİLGİÇ DEVLET HASTANESİ

SAĞLIK MEMURU

LABORATUVAR

1

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ULUBORLU İLÇE DEVLET HASTANESİ

SAĞLIK MEMURU

LABORATUVAR

2

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI YALVAÇ DEVLET HASTANESİ

SAĞLIK MEMURU

LABORATUVAR

3

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI EĞİRDİR KEMİK EKLEM HASTALIKLARI TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HASTANESİ

SAĞLIK MEMURU

ORTOPEDİ

1

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GELENDOST İLÇE DEVLET HASTANESİ

SAĞLIK MEMURU

RÖNTGEN

1

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KEÇİBORLU İLÇE DEVLET HASTANESİ

SAĞLIK MEMURU

RÖNTGEN

1

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SÜTÇÜLER İLÇE DEVLET HASTANESİ

SAĞLIK MEMURU

RÖNTGEN

1

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞARKİKARAAĞAÇ DR. SADETTİN BİLGİÇ DEVLET HASTANESİ

SAĞLIK MEMURU

RÖNTGEN

1

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ULUBORLU İLÇE DEVLET HASTANESİ

SAĞLIK MEMURU

RÖNTGEN

1

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI YALVAÇ DEVLET HASTANESİ

SAĞLIK MEMURU

RÖNTGEN

2

ISPARTA GELENDOST TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ

SAĞLIK MEMURU

TIBBİ SEKRETER

1

ISPARTA KEÇİBORLU TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ

SAĞLIK MEMURU

TIBBİ SEKRETER

1

ISPARTA SENİRKENT TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ

SAĞLIK MEMURU

TIBBİ SEKRETER

1

ISPARTA SÜTÇÜLER TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ

SAĞLIK MEMURU

TIBBİ SEKRETER

1

ISPARTA YALVAÇ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

SAĞLIK MEMURU

TIBBİ SEKRETER

1

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KEÇİBORLU İLÇE DEVLET HASTANESİ

SAĞLIK MEMURU

TIBBİ SEKRETER

1

ISPARTA AKSU TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ

SAĞLIK MEMURU

TOPLUM SAĞLIĞI

1

ISPARTA EĞİRDİR İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

SAĞLIK MEMURU

TOPLUM SAĞLIĞI

1

ISPARTA GELENDOST TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ

SAĞLIK MEMURU

TOPLUM SAĞLIĞI

1

ISPARTA KEÇİBORLU TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ

SAĞLIK MEMURU

TOPLUM SAĞLIĞI

1

ISPARTA SENİRKENT TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ

SAĞLIK MEMURU

TOPLUM SAĞLIĞI

1

ISPARTA SÜTÇÜLER TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ

SAĞLIK MEMURU

TOPLUM SAĞLIĞI

1

ISPARTA ULUBORLU TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ

SAĞLIK MEMURU

TOPLUM SAĞLIĞI

1

ISPARTA YENİŞARBADEMLİ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ

SAĞLIK MEMURU

TOPLUM SAĞLIĞI

1

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KEÇİBORLU İLÇE DEVLET HASTANESİ

SAĞLIK MEMURU

TOPLUM SAĞLIĞI

1

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SENİRKENT İLÇE DEVLET HASTANESİ

SAĞLIK MEMURU

TOPLUM SAĞLIĞI

4

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SÜTÇÜLER İLÇE DEVLET HASTANESİ

SAĞLIK MEMURU

TOPLUM SAĞLIĞI

3

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞARKİKARAAĞAÇ DR. SADETTİN BİLGİÇ DEVLET HASTANESİ

SAĞLIK MEMURU

TOPLUM SAĞLIĞI

1

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ULUBORLU İLÇE DEVLET HASTANESİ

SAĞLIK MEMURU

TOPLUM SAĞLIĞI

1

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ISPARTA ŞEHİR HASTANESİ

SAĞLIK TEKNİKERİ

ADLİ TIP

2

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI EĞİRDİR KEMİK EKLEM HASTALIKLARI TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HASTANESİ

SAĞLIK TEKNİKERİ

AMELİYAT

2

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ISPARTA ŞEHİR HASTANESİ

SAĞLIK TEKNİKERİ

AMELİYAT

1

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GELENDOST İLÇE DEVLET HASTANESİ

SAĞLIK TEKNİKERİ

DİYALİZ

1

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SÜTÇÜLER İLÇE DEVLET HASTANESİ

SAĞLIK TEKNİKERİ

DİYALİZ

1

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI YALVAÇ DEVLET HASTANESİ

SAĞLIK TEKNİKERİ

DİYALİZ

1

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SENİRKENT İLÇE DEVLET HASTANESİ

SAĞLIK TEKNİKERİ

ECZANE

1

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SÜTÇÜLER İLÇE DEVLET HASTANESİ

SAĞLIK TEKNİKERİ

ECZANE

1

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ISPARTA ŞEHİR HASTANESİ

SAĞLIK TEKNİKERİ

ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ

3

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ISPARTA ŞEHİT YUNUS EMRE DEVLET HASTANESİ

SAĞLIK TEKNİKERİ

EVDE BAKIM

1

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ISPARTA ŞEHİR HASTANESİ

SAĞLIK TEKNİKERİ

FİZİK TEDAVİ

1

ISPARTA AKSU 1 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU

SAĞLIK TEKNİKERİ

İLK VE ACİL YARDIM

2

ISPARTA GELENDOST 1 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ISTASYONU

SAĞLIK TEKNİKERİ

İLK VE ACİL YARDIM

2

ISPARTA SENİRKENT 1 NOLU ACIL SAĞLIK HİZMETLERİ ISTASYONU

SAĞLIK TEKNİKERİ

İLK VE ACİL YARDIM

1

ISPARTA SÜTÇÜLER 1 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU

SAĞLIK TEKNİKERİ

İLK VE ACİL YARDIM

1

ISPARTA SÜTÇÜLER 2 NOLU (AYVALIPINAR) ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU

SAĞLIK TEKNİKERİ

İLK VE ACİL YARDIM

2

ISPARTA ŞARKİKARAAĞAÇ 1 NOLU ACIL SAĞLIK HİZMETLERİ ISTASYONU

SAĞLIK TEKNİKERİ

İLK VE ACİL YARDIM

2

ISPARTA YALVAÇ 1 NOLU ACIL SAĞLIK HİZMETLERİ ISTASYONU

SAĞLIK TEKNİKERİ

İLK VE ACİL YARDIM

1

ISPARTA YALVAÇ 2 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU

SAĞLIK TEKNİKERİ

İLK VE ACİL YARDIM

1

ISPARTA YENİŞARBADEMLİ 1 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU

SAĞLIK TEKNİKERİ

İLK VE ACİL YARDIM

2

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GELENDOST İLÇE DEVLET HASTANESİ

SAĞLIK TEKNİKERİ

İLK VE ACİL YARDIM

1

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ISPARTA ŞEHİR HASTANESİ

SAĞLIK TEKNİKERİ

İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSİ

1

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ISPARTA ŞEHİR HASTANESİ

SAĞLIK TEKNİKERİ

PATOLOJİK ANATOMİ

1

ISPARTA MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ

SOSYAL ÇALIŞMACI

YOK

1

ISPARTA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

SOSYAL ÇALIŞMACI

 

1