11317 sürekli işçi yedek alımı
30 Mayıs 2024

Bakanlığımız taşra teşkilatı hizmet birimlerinde 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında “Temizlik
Görevlisi, Güvenlik Görevlisi (Silahsız), Elektrikçi (Genel), Bilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı, Marangoz, Isıtma ve Sıhhi Tesisatçı, Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı, İnşaat Boyacısı/Boyacı, Klinik Destek Elemanı (Hastane), Hasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi” mesleklerinde çalıştırılmak üzere, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 11.317 kadro için 28-29 Aralık 2022 tarihlerinde noter huzurunda kura çekilmiş, kura sonuçları Bakanlığımızca ilan edilmiştir. Kura sonucuna göre, asıl ve yedek olarak yerleşen hak sahiplerinden; istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyenler, başvuru yapmayanlar; başvuru yaptığı halde atama şartlarını taşımayanlar, ataması yapılıp göreve başlamayanlar (Doğum, hastalık, askerlik vb. nedenlerle göreve başlayamayacak durumda olanlar hariç); atama şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılarak göreve başlatılmayanlar; göreve başlatılıp da sonradan atama şartlarını taşımadığı anlaşılanlar ile İşletme Toplu İş Sözleşmesinin 15 inci maddesi gereğince bir aylık deneme süresi içerisinde sözleşmesi feshedilenlerin yerine yedek hak sahiplerinden boş kalan kontenjanlara sırası ile yedek alımına devam edilecektir. Bu kapsamda asıl ve yedek hak sahiplerinden boş kalan kontenjanlara sırası ile yedek hak sahipleri alınacaktır. Atama işlemlerinin hızlı ve etkin bir şekilde sonuçlandırılması amacıyla, 17.08.2023 tarihinde Genel Müdürlüğümüzün https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde yayımlanan Sağlık Bakanlığı 11.317 Sürekli İşçi Yedek Alımı Göreve Başlama İşlemleri Hakkında Duyuru’nun göz
önünde bulundurularak aşağıdaki iş ve işlemlerin İl Sağlık Müdürlüklerimizce yerine getirilmesi gerekmektedir. İlinize yedek olarak yerleşen adayların başvuruları alınacak olup;
1- Sürekli işçi yedek olarak yerleşenlerin göreve başlama taleplerini içeren başvuruları 29 Mayıs 2024 – 10 Haziran 2024 tarihleri arasında Ek-1 de belirtilen belgelerle birlikte yedek olarak yerleşmeye hak kazandıkları il sağlık müdürlüklerince alınacaktır. Başvurular, şahsen yapılacak olup posta, kargo veya kurye ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
2- Hastalık veya doğumla ilgili mazereti sebebiyle başvuru evrakını şahsen teslim edemeyecek durumda olanların durumlarını tabip raporuyla belgelendirmeleri halinde; halen askerde olmaları sebebiyle başvuru evrakını şahsen teslim edemeyecek durumda olanların ise askerlik görevine devam ettiklerini belgelendirmeleri halinde, 10 Haziran 2024 tarihi mesai bitimine kadar birinci derece yakınları aracılığı ile yapacakları başvuruları kabul edilecektir. Ataması yapılan adaylara süresi içinde göreve başlamaları için 7201 sayılı Tebligat Kanunu
hükümleri çerçevesinde il sağlık müdürlükleri tarafından tebligat yapılacaktır.
3- Tebligat işlemleri için adayların Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemindeki (ADNKS) adresleri esas alınacaktır. Bu adreslerde herhangi bir değişiklik olması durumunda adresin güncellenmesine ilişkin yükümlülük hak sahibine ait olup ayrıca hak sahibi başvuru formuna iletişim bilgilerini de ekleyecektir.
4- Ataması yapılanlardan; askerlik, hastalık ve doğum mazereti hariç, tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde göreve başlamayanların atamaları iptal edilecektir.
5- Askerlik nedeniyle göreve başlayamayacak durumda olanlar, terhis tarihinden itibaren otuz gün içerisinde dilekçe ve terhis belgesiyle birlikte yerleştikleri il sağlık müdürlüklerine başvurmaları kaydıyla göreve başlatılacaktır.
6- Hastalık veya doğum mazereti nedeniyle göreve başlayamayacak durumda olanlar, durumlarını tabip raporuyla belgelendirmeleri kaydıyla mazeretlerinin bitimini müteakip 5 iş günü içinde göreve başlatılacaktır.


meslekogrenimdurumuozelsartlarpdf.pdf


11.317 SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI KURASINDA YEDEK OLARAK 
YERLEŞENLERDEN İSTENEN BELGELER (EK-1)

 

1-      Açıktan Atama Başvuru Formu, (Tükenmez veya dolma kalemle, silinti, kazıntı olmayacak şekilde doldurularak imzalanacaktır.)

2-      Askerlikle ilişiği olmadığına dair belge. (Erkek hak sahipleri için e-Devlet Kapısından alınan askerlik durum belgesi kabul edilecektir.)

3-      Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığına dair sağlık raporu (Tek hekim raporu da kabul edilecektir.)

4-      Mal Bildirimi Formu. (El yazısı ile doldurulup imzalanarak kapalı zarf içinde teslim edilecektir.)

5-      Öğrenim durumuna ait belgenin aslı veya noter onaylı sureti.

6-      e-Devlet kapısından (https://www.turkiye.gov.tr/sosyal-guvenlik-kayit-belgesi-sorgulama) alınacak Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi. Bu belgenin incelenmesi neticesinde, emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı aldığı tespit edilenlerin atamaları yapılmayacaktır.

Adaylardan istenen belgelerin suretlerinin verilmesi halinde, asılları adaylarca ibraz edilmesi kaydıyla başvuru komisyonları tarafından tasdik edilerek işleme alınacaktır.


BAŞVURU ŞARTLARI

1-      657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4),(6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartlar ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan şartları taşımak.

2-      28.11.2022 tarihi itibariyle 40 yaşını doldurmamış olmak (28/11/1982 ve daha sonraki doğumlular kabul edilecektir.)

3-      02.12.2022 tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak.

4-      Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan (bölümden/programdan) 02.12.2022 tarihi itibarıyla mezun olmak ve istenilen diğer belgelere bu tarih itibariyle sahip olmak.

5-      Güvenlik görevlisi (silahsız) olarak istihdam edilecekler için, yukarıda belirtilen şartlara ilave olarak, 5188 sayılı Kanun’un 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (1), (2) ve (3) numaralı alt bendindeki şartlar ile (g) ve (h) bendindeki şartları taşımak.