Isparta İli 2024 Yılı Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı Harici Personelin İller Arası Haziran- Temmuz Dönem Tayini İlan Metni
25 Haziran 2024

 08/09/2023 tarih ve 224106788 sayılı Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı Harici Personelin Atama ve Yer Değiştirme Usul ve Esaslarına İlişkin Yönergenin Kurum İçi Yer Değişikliği başlıklı 7. maddesi hükümlerine istinaden, 09/08/2023 tarih ve 221795644 sayılı Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Kadro Standartları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönerge doğrultusunda standardı uygun olan ve doldurulmasına ihtiyaç duyulan kadrolara atanmak isteyen İllerimizde Bakanlığımıza bağlı kurumlarımızda görev yapan Sağlık Hizmetleri Sınıfı Harici 657 sayılı Kanunun 4. maddesinin (A) bendine göre istihdam edilen personelin 2024 Yılı Haziran-Temmuz dönemi iller arası yer değişikliği kurası tayin şartları.

1-2024 Yılı Haziran-Temmuz Dönemi İller Arası yer değişikliği müracaatları 25/06/2024 tarihinde başlayıp 12/07/2024 tarihinde saat 17:30’da sona erecektir.

2-Müdürlüğümüzce (http://www.ispartasm.gov.tr) internet adresinden ilan edilecek kadrolara atanmak isteyen personelin, en fazla 5 (beş) tercih yaparak atamaya esas belgelerini Atama ve Nakil Formu, Hizmet Belgesi (Yetkili Makamlarca alınmış imzalı ve mühürlü) muvafakatının uygun görüldüğü ve hakkında adli ve idari soruşturmasının bulunup bulunmadığını bildirir bir üst yazı ile müracaat son tarihi olan 12/07/2024 tarihi saat 17:30 mesai bitimine kadar EKİP sistemi üzerinden işlem başlatılarak belgelerinin Müdürlüğümüze ulaştırılması gerekmekte olup evrak asıllarının gönderilmesi gerekmemektedir.

3-İlan edilen münhal kadrolar dışındaki birimlere yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

4-Münhal kadrodan fazla başvuru olması durumunda atama işlemine memuriyette geçen hizmet süreleri ile tercih sıralaması dikkate alınarak değerlendirilecektir. Hizmet sürelerinin eşit olması durumunda kurum kayıtlarına giriş önceliğine bakılarak işlem yapılacaktır.

5-Personel iller arası yer değiştirme talebinde bulunabilmesi için görev yaptığı ilde fiilen en az 1 (bir) yıl çalışmış olması ve asaletinin tasdik edilmiş olması şartı ile (aday memurluğu devam eden personel kabul edilmeyecektir.) başvuruları kabul edilecektir.

6- Başvuru sonucu ataması gerçekleştirilen personeller fiilen 2 (iki) yıl süreyle çalışmadıkça il içerisinde yer değişikliği talebinde bulunamayacaklardır.

7-Son başvuru tarihi itibariyle herhangi bir ücretsiz izinde (askerlik, doğum vb.) olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

8-İller arası atama talebinde bulunan personelin tercih ettiği birimin doluluk oranında değişiklik olması durumunda tayin başvuru sürecinde, il dışından mevzuat gereği çeşitli nedenlerle eş durumu, sağlık durumu, alt bölge tayini nedeniyle ilimize atanan personelin, münhal birimlere atanmaları halinde birimlerin doluluk oranında değişiklik olması durumunda bir sonraki tercihi değerlendirmeye alınacaktır.

9-Başvuru belgeleri eksik olanların ve başvuru şartlarını taşımayanların atama işlemleri yapılmayacak olup, ataması sehven yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

10-Yerleştirme sonuçları ve inceleme neticesinde uygun görülen/görülmeyen müracaatlar , ret gerekçeleri ile birlikte tebligat yerine geçmek üzere 18 Temmuz 2024 tarihinde Müdürlüğümüz  (http://www.ispartasm.gov.tr) internet adresinden ilan edilecektir. Başvurusu uygun görülen personelin atama işlemleri sonuçlandırılarak ilgili kuruma tebligat/atama kararı gönderilecektir.

11- Ataması yapılan personelin atama tarihi itibari ile en geç 30 (otuz) gün içerisinde ayrılışlarını gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Mazeretleri nedeniyle (rapor vb) ayrılışını ileriki bir tarihte gerçekleştirecek olan personelin mazeret durumunu dilekçe ve belgeleri ile birlikte Müdürlüğümüze bildirmesi gerekmektedir. Aksi takdirde belirtilen süre içerisinde ayrılışını yapmayan personelin ataması iptal edilecektir.

ATAMAYA ESAS BELGELER

1- Kurumunun üst yazısı (Adli ve idari yönden soruşturmasının bulunup bulunmadığının, muvafakatının uygun görülüp görülmediğinin belirtilmesi gerekmektedir.)

2- Dilekçe ve Atama ve Nakil Talep Formu

3- Hizmet Belgesi (Kurum Tarafından Onaylı/Mühürlü)

KURA TAKVİMİ

25/06/2024

Başvuruların Başlangıcı

12/07/2024 Saat 17:30 kadar

Başvuru son geliş tarihi ve saati

18/07/2024

Sonuçların Açıklanması


ATAMA VE NAKİL TALEP FORMU.docx
DİLEKÇE.docx
MÜNHAL YERLER.xlsx