Isparta İl Sağlık Müdürlüğü Taşeron İşçi Başvuru Sonuçları
26 Nisan 2021

696 SAYILI KHK KAPSAMINDA SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARINA GEÇMEK İÇİN ISPARTA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TESPİT KOMİSYONUNA MÜRACAAT EDEN PERSONELLERİN BAŞVURU SONUÇLARINA İLİŞKİN İLAN METNİDİR

  • 1-Isparta İl Sağlık Müdürlüğünce, 4734 sayılı Kanun ve diğer mevzuattaki hükümler uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmesi kapsamında çalıştırılmakta olan taşeron işçilerinin, 24/12/2017 tarih ve 696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 127 nci maddesiyle 27/06/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23 üncü madde kapsamında sürekli işçi kadrosuna geçiş talebine ilişkin başvuruları inceleyip değerlendirmek üzere Tespit Komisyonu teşkil edilmiştir.
  • 2-Tespit Komisyonu yapılan başvuruları incelemiş olup, Tespit Komisyonu tarafından, gerekli şartları taşıyan ve sınava katılmaya hak kazananlar (EK-1-KABUL) de yer alan listede, gerekli şartları taşımadığından sınava girmeye hak kazanamayan (Ek-2-RED) de yer alan listede yayınlanmıştır.
  • 3-1 Ocak 2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan usul ve esasların 10 uncu maddesinde belirtilen "İnceleme neticesinde şartları taşıdığı ve taşımadığı tespit edilenlerin isimleri, çalıştıkları teşkilat ve/veya birimin de belirtilmesi suretiyle müracaat ettikleri birimlerce/idarece ilan (internet veya kurumca belirlenecek şekilde) edilir ve bunlar yükleniciye bildirilir. Bu şekilde yapılan ilan tebliğ yerine geçer. Başvuru sahiplerine ayrıca tebligat yapılmaz." hükmü uyarınca ilgili kişilere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
  • 4-İlgili Tebliğ’in Hak sahipliği açısından kapsamın belirlenmesi başlıklı “5.madde 2) a) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinin (1), (4), (5), (6), (7) ve (8) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak, hükmü kapsamında Devlet Memurları Kanunu’nun Genel ve özel şartlar:  Madde 48 – (Değişik: 12/5/1982 - 2670/14 md.) 5. (Değişik: 23/1/2008 - 5728/317 md.) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, (…)(1) zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.  ve 8. (Ek: 3/10/2016 – KHK-676/74 md.) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak.”  Kapsamında araştırmalar devam etmekte olup, gerekli şartları taşımadıklarıyla ilgili haklarında işlem tespit  edilenlere verilen haklar iptal edilir.
  • 5-Başvuruları reddedilen ve sınava girme hakkı elde edemeyenler, 23/02/2018  tarihi mesai bitimine kadar İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ EVRAK KAYIT BİRİMİ’NE kayıt yaptırmak ve gerekçesini de belirtmek suretiyle yazılı olarak itirazda bulunabilirler.
  • 6-Son başvuru tarih ve saatinden sonra Müdürlüğümüze ulaşan itirazlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

İlgililere ilanen tebliğ olunur.20/02/2018

(EK-1-KABUL) Sınava Katılmaya Hak Kazananlara Ait Liste İçin         KABUL.xlsx

(EK-2-RED) Sınava Katılmaya Hak Kazanamayanlara Ait Liste İçin    RET.xlsx