SÜREKLİ İŞÇİ KADROSU SÖZLÜ SINAV SONUÇLARI
26 Nisan 2021

375 SAYILI KHK’NIN GEÇİCİ 23 VE 24. MADDELERİ KAPSAMINDA ISPARTA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ VE BAĞLI BİRİMLERİNDE GÖREV YAPAN ÇALIŞANLARIN SÜREKLİ İŞÇİ KADROSU SÖZLÜ SINAV SONUÇLARINA İLİŞKİN İLAN METNİDİR

 • 1-Isparta İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı birimlerinde oluşturulan sınav komisyonlarınca ilgili sınavlar düzenlenmiş olup, Tespit sınav sonucuna ilişkin tablo (EK-1) ‘de yayınlanmıştır.
 • 2-Sınava katılan personellerden başarısız durumda olan bulunmadığından idarece itiraz ile ilgili bir tasarrufta bulunulmamıştır.
 • 3-Söz konusu sınav sonucu başarılı bulunan personellerin atama ve yerleştirme işlemlerinin yapılabilmesi için gerekli olan belgeler;
  1. Başvuru sahipleri herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmadıklarına dair beyanda bulunur ve sigortalılık başlangıç tarihi kadınlar için 23/5/1998, erkekler için 23/5/1994 ve öncesi olanlardan kadınlardan 44, erkeklerden 48 yaşını doldurmuş olanlar, sigortalılık başlangıç tarihi bu tarihlerden sonra olanlardan ise kadınlardan 50, erkeklerden 55 yaşını doldurmuş olanlar ile engelliliği nedeniyle vergi indiriminden yararlananlardan sigortalılık başlangıç tarihi 6/8/2003 ve öncesi olanlar başvuru sırasında herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmadıklarına dair belgeyi sürekli işçi kadrosuna geçirilmeden önce idareye ibraz eder. Hükmünce SGK’dan alacakları ilgili belge,
  2. En son bitirdiği okula ilişkin diploma fotokopisi,
  3. Adli Sicil Kaydı,
  4. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığı ibaresini içeren Tek Hekim Sağlık Raporu veya Sağlık Kurul Raporu,
  5. Mevcut durumu itibariyle ataması yapılacak personellerden çalıştırılmalarına ilişkin olarak idarelere karşı dava açan ve/veya icra takibi başlatan personellerin açtıkları davalardan feragat ettiklerine dair ilgili tebliğ örnek-2’de yer alan dilekçenin ilgili Mahkemesine sunulması üzerine, mahkemece kimlik tespiti yapıldığını ve bu feragat dilekçesinin davacı tarafından mahkemeleri dosyasına sunulduğunu gösterir ilgili mahkeme şerhini taşıyan belge veya feragat beyanını içerir mahkemece onaylanmış duruşma tutanağı veya feragat nedeniyle davanın reddine dair kararın onaylı örneğini, ve/veya icra takiplerinden feragat ettiklerine dair ilgili tebliğ örnek-3’te yer alan dilekçenin ilgili İcra Müdürlüğüne sunulması üzerine, İcra Müdürlüğünce kimlik tespiti yapılarak, feragat dilekçesinin takip dosyasına sunulduğunu gösteren belgenin aslı veya onaylı sureti veya feragat nedeniyle icra takip dosyasının işlemden kaldırıldığına dair İcra Müdürlüğü kararının aslı veya onaylı sureti
  6. En son çalıştığı idare ile daha önce kamu kurum ve kuruluşlarında alt işveren işçisi olarak çalıştığı iş sözleşmelerinden dolayı 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23 üncü madde ile tanınan haklar karşılığında idarelerden herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunmayacağını ve bu haklarından feragat ettiğine dair ilgili tebliğ örnek-4’te yer alan sulh sözleşmesi,

Belgelerini ivedilikle düzenleyerek İl Sağlık Müdürlüğü Personel ve Destek Hizmetleri Başkanlığına (Atama Birimi) 27/03/2018 tarihine kadar teslim etmesi gerekmektedir.

İlgililere ilanen tebliğ olunur.21/03/2018

YAYINLANAN SINAV SONUCU.xlsx

EK- 3.pdf

EK-4.pdf

ÖRNEK-2.PDF